"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Dohányos János
Dohányos János

Dohányos János

Dohányos János

Nem médium volt, és nem újságíró. Értelmező, magyarázó könyveket írt, szerkesztett. Mélyen elkötelezett volt az Evangéliumi Spiritizmus iránt. Így ír Eszter médium könyvének előszavában 1920-ban, amikor útjára bocsátja Eszter médiumi könyvsorozatát – Bepillantás a túlvilági élet titkaiba – melynek szerkesztője volt:

“Eszter médium, egy egyszerű fővárosi iparos neje, kinek úgy teológiai, mint tudományos ismereteit messze felülhaladja az a mély filozófia, melyet médiumi írásai tartalmaznak és azért mondhatnak a szkeptikusok amit akarnak, mi meg vagyunk róla győződve, hogy szerzői valóban a mi szellembarátaink. Ez az igazság.”

Lehet-e ennél világosabban fogalmazni?

Dohányos János könyvei

Dohányos János: A spiritizmus gyakorlati kézikönyve. Szellemi Búvárok Pesti Egylete – Budapest, 1925.

“Manapság midőn a spiritizmus rohamos terjedésével mindenféle gombamódra szaporodnak a szellemkutató körök, égető szüksége mutatkozik annak, hogy az érdeklődők kezébe a szellemekkel való helyes érintkezéshez megfelelő elméleti ismertetést és gyakorlati útmutatást adjunk; mert habár a gazdag spiritista irodalom különböző műveiben és folyóirataiban szétszórtan olvashatók is idevágó közlemények, nem állhat mindenkinek módjában azok megszerzése és így sokan nem juthatván a szükséges előzetes olvasmányhoz, kellő tájékozottság nélkül fognak a komoly veszélyek eshetőségeivel járó kísérletezéshez. Már pedig a kellő hozzáértés nélkül ülésezők könnyen csaló szellemek hálójába kerülhetnek; de az is előfordulhat, hogy a médiumitással bíró, de kellő erkölcsi kvalifikációval (képesítéssel) nem rendelkező egyéneket az alantas szellemek tartósan megszállják. Az ilyen módon bajba került emberek azután alig menekülhetnek szépszerével nehéz helyzetükből, mert a csaló szellemek elhitetik velük a legképtelenebb badarságokat is és fonák cselekedeteket végeztetnek általuk; a megszálló szellemek erőszakoskodásai pedig mélyen alááshatják a médiumok egészségi állapotát.
Ez a körülmény ösztönzött arra, hogy a spiritizmus beható elméleti és gyakorlati tanulmányozása közben szerzett ismereteimet közrebocsátván, a kezdő spiritistákat ellássam a szükséges tanácsokkal és a legfontosabb tudnivalók felsorakoztatása mellett, megmutassam nekik azt az utat, melyen haladva, az avatatlanokat érni szokott kellemetlenségek és bajok elkerülhetők. Mondanivalóimat könnyebb megérthetés céljából jobbadán kérdések és feleletek alakjában adom elő.
Isten áldása kísérje e munkámat, hogy sok magával meghasonlott szívhez megtalálja az utat, és segítségére legyen a szellemi igazságok kutatásában!”


Dohányos János: A spiritizmus gondolkozásmódjának, jelenségeinek és igazságainak bibliai álláspontról való kifejtése – 1920

 Válasz Binde Frigyes pamfletjére

Kiadja: Dr. Leidenfrost Sándor

Binde Frigyes, német iró, egy spiritizmust becsmérlő Írást szerkesztett a melyet Csia Lajos forditott magyar nyelvre. Az egész Írásból kitűnik, hogy Írója csak felületesen ismeri a spiritiszta irodalmat és a spiritiszta jelenségek körül sem rendelkezik személyes tapasztalatokkal; e mellett erősen dogmatikus felfogású egyén, aki vak elfogultsággal viseltetik a spiritizmus iránt. Egész irásmodorán rajta van a felekezeti csoportszellemnek bélyege, mert leplezetlen felekezeti türelmetlenséggel kárhoztat minden szellembuvárlást.
Bár egyrészt nem árt az ilyen ijesztés azoknak, akikre szellemi fejletlenségük miatt veszélyes volna a szellemekkel való érintkezés; másrészt pedig azok előtt, akik már kinőttek a betürágó felekezeti szellemek csoportjából és megkóstolták a spiritizmus igazságait Binde írása úgy sem egyéb mint egy vakhitü ember jóakaratú, de tudatlan bölcselkedése; azért mégis eltökéltem magaméban e cáfolat megírását, mert akadhatnak a pamflet olvasói között olyan egyének is, akiket indokolatlanul riasztana vissza a szellembuvárlattól, vagyis olyanok, akik már szintén kinőttek ugyan a felekezeti keretek és korlátok közül, de még nem bátorkodtak hitük és értelmük szárnyain fel is rebbenni. 


Dohányos János: Hol van megírva? -Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez – 1916

Kiadja: M. O. B. Könyvnyomda

“A sok meddő keresgélés megtakarítása céljából szüksége van minden lelkésznek, de a bibliatanulmányozónak is egy olyan bibliai kézikönyvre, amelyben az elmélkedésekhez vagy a prédikációhoz való előkészülésekor könnyűszerrel föllelheti a beszéde tárgyát képező eszmékre vonatkozó szentírási helyek gyűjteményét, illetve a választott alapigével összefüggésben álló idézeteket. Ámde ilyen könyv még eddig nem volt. – A régi “Maklári”-féle egyezményes szótár csak némi részben felelt meg az ilyen irányú használat követelményeinek és eltekintve attól is, hogy a régi fordítás szövegét használja, – e becses mű már vagy 20 év óta teljesen elfogyott a könyvpiacról. A “Csizmadia”-féle újabb bibliai szótár pedig más és nem az említett célt szolgálja. Én tehát magyar protestáns egyházi irodalmunk régen érzett hiányát kívántam pótolni, amikor e mű készítéséhez hozzáfogtam.”

Bár ez nem spiritiszta mű, de jól példázza Dohányos János elkötelezettségét az Istenhit és a Biblia iránt. (- közreadó szerkesztő)

A Névtelen szellem bölcsészete Aus Meinem Leben Biblia Bánfi János Catharina Vay-Geymüller Cleveland delejezés Dohányos János Ernst von Wurmbrand-Stuppach Eszter médium Evangéliumi Spiritizmus földönkívüliek Golop Grünhut Adolf Hangoskönyvek Herminka néni Isten Katharina von Geymüller Korszakzárás előtt Könyvek Lélekben és igazságban I. Madách Aladár Magyar Szellemkutatók Társasága Mali Lošinj Misztériumok médium Médiumi élmények Nérei Ödön Papp Eszter Pátkai Pál Rosa Teleki von Szék Szellem, Erő, Anyag Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő Szférák Tabló Tarnopol Tóvölgyi Titusz Vay Adelma Vay Miklós Vay Ödön Villa Adelma Zita médium Égi Világosság Čikat

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon