"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Harmadik időszak-harmadik oszlop

Harmadik időszak-harmadik oszlop

Zita médium és Pőcze József

A Harmadik Magyar Spiritiszta Kör – Cleveland

Hazai körökben csak kevéssé volt ismert, hogy a szellemi világ által életre hívott és irányított nagyívű szellemtani munka nemcsak itthon, a Kárpát-medencében, illetve Trianon után a megcsonkult Magyarországon bontakozott ki, hanem a világ másik részén, az amerikai Clevelandban is megindult.

Magyar Szellemkutatók Társasága – Cleveland


Elgondolkodtató, hogy a szépen fejlődő, és a legnagyobb feladatára készülő Magyar Evangéliumi Spiritizmus szellemi vezetése a Föld túloldalán – mai kifejezéssel – >>biztonsági másolatot<< hozott létre 1916-ban! Egy olyan időpontban, amikor elképzelni sem lehetett azokat a súlyos történelmi változásokat, amelyek a következő száz évben az ország jövőjét alakították.
A Nagy Háború átszabta, megváltoztatta egész Európát, új eszméivel alapvetően átformálta világunkat. Elgondolkoztató a Szellemi Vezetés előrelátása, hogy ebben az Új Korban olyan tanítás-sorozatot indítson el, amelyre majd szüksége lesz azoknak, akik a század totálissá váló hamis anyagközpontú ideológiáinak válsága után ismét a spirituális témák felé tájékozódnának majd.
A jövő nemzedékének szóló rendkívüli tanítás-sorozat kiadott könyvekben, széles kört elérő folyóirat bázisán kialakuló számos csoport munkájában és a mindezt összefogó egyesületében átvészelte a 20.század megannyi válságát és változását
Milyen előrelátásra vall a szellemvezetés részéről az, hogy ez a szellemi munka ne csak itthon, a háborúktól, pusztító idegen megszállástól és a társadalom hagyományos értékeit szétziláló zavaros világmegváltó ideológiáktól sújtott magyarhonban mehessen, hanem legyen egy olyan másik bázisa is a világban, amelyik nagyobb biztonsággal őrizheti meg az átalakuló világban a jövőnek készített fontos értékeket.
Milyen érdekes, hogy ez az itthoni elkötelezett spiritiszta mozgalommal összhangban működő társ-egyesület éppen a modern világ központjában, Amerikában indult el! Ha az alábbiakból megismerjük a Clevelandben párhuzamosan kialakult spiritiszta kör kialakulását és a hazai egyesülettel együttműködő azóta is tartó folyamatos tevékenységét, csak a tisztelet és hála ébredhet bennünk a munkát irányító Szellemi Vezetés előrelátása és bölcsessége iránt.
Amikor Magyarországon a II világháború után már ellehetetlenült a korábban oly szép eredményeket hozó evangéliumi alapú spiritiszta munka, akkor a megkezdett szellemi tanítások és a hozzá tartozó publikációs tevékenység is természetesen – mondhatnánk szinte zökkenőmentesen – folytatódhatott az amerikai közegben.
Ezért is tekintjük az ott végzett munkát a nagyívű magyar evangéliumi spiritizmus harmadik tartópillérének, amely valódi megtartónak bizonyult a nehéz időkben. Egyúttal rajta keresztül érzékelhetjük a gondosan irányító égi erők távlatos terveit.

spiritualitas.hu – Tolnai György

A clevelandi kör története és munkássága. A Kör mai vezetőjének, Pőcze Józsefnek összefoglaló írása.

Trombitás Gyula a Kör alapítója és vezetője

A század elején kibontakozó hazai spiritiszta mozgalom nyomán az Amerikába kitelepült magyarok körében is megjelent a spiritizmus iránti érdeklődés. 1906-ban vándorolt ki fiatalon Trombitás Gyula is Amerikába, aki később meghatározó szerepet játszott a spiritizmus iránt érdeklődő amerikai magyarok összefogásában.
Trombitás Gyula csak 19 éves volt, amikor először hallott a szellemvilággal való érintkezés lehetőségéről. Mivel erre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezett, kénytelen volt kisérleteket folytatni. Kitartóan kérte imáiban Istent, ha lehetséges és az megegyezik az Ő akaratával, tegye lehetővé egy ilyen kapcsolat létrejöttét számára. Kitartása rövidesen meghozta vágya beteljesülését, Pálné-Mária személyében megtalálta első médiumtársát.


Trombitás Gyula 1916-ban már érett, elkötelezett spiritiszta volt, amikor vezetésével megalakult Clevelandben a Harmadik Magyar Spiritiszta Kör, melynek Pálné-Mária volt az első médiuma.
Később általa jelentkezett be a Kör első szellemi vezetője: a Nap szellem, és attól kezdve rendszeresen kaptak szellemi tanításokat.
Az 1920-as évek elején már három médium révén kaptak szellemi tanításokat.
Körünket 1916-ban – csodás égi irányítással – a kassai származású Trombitás Gyula testvérünk alapította. Gyula testvérünk 53 éven át volt körünk vezetője, mindenkor az evangéliumi spiritizmus eszmeiségét tartva szem előtt. Mondhatom, Krisztus lánglelkű követője volt, akire a tagság mint követendő példaképre szeretettel és tisztelettel emlékezik.
A Körnek ez időben nem volt még székháza, ezért előbb lakásban, majd egy-egy bérelt teremben tartották összejöveteleiket. Közben a Kör létszáma növekedett, amíg elérte a 150 főt is. A tagság az 1900-as századforduló után a hazánkból kivándorolt munkás emberekből, iparosokból tevődött össze. Aztán jöttek az I. világháború, majd a II. világháború, és az 1956-os szabadságharc menekültjei.
1948-ban már önálló épületet vettek a város keleti oldalán lévő magyar negyedben. A tagság önerőből maga újította ezt fel és alakította ki benne az összejövetelekre alkalmas termet.

Trombitás Gyula munkássága

Trombitás Gyula sokrétű programot állított össze: rendszeresen tartott magyar nyelvoktatást a másodgenerációs gyermekek számára, akik közül felnőtt korukra többen tagjai lettek gyülekezetünknek.
A tanév, amikor szellemi tanítások hangzottak el, szeptembertől Pünkösdig tartott, heti két összejövetellel. A nyári szünidőben pedig az evangéliumi spiritizmus alapkijelentéseivel, valamint a Szentírás tanulmányozásával foglalkoztak felolvasás és beszélgetés formájában. Ma is ebben a formában zajlanak a köri foglalkozások.

Jézus által az Atyához – 1921, 1941 két kötetben

Rögtön a kezdeti években tudomást szereztek a magyarországi spiritiszta Egylet működéséről, kiadványairól. A tagság előfizetője lett az Égi Világosságnak, és megrendelték az akkor rendelkezésükre álló teljes magyar nyelvű spiritiszta irodalmat. Ennek eredményeként a Kör kitűnő szellemtani könyvtárat épített fel. Benne a Magyarországon ma már ritkaságnak számító korai kiadványok éppúgy megtalálhatók, mint a magyar evangéliumi spiritizmus kitűnő folyóiratának, az Égi Világosságnak teljes, 42 évet felölelő kötetei.
Trombitás Gyula vezetésével feldolgozták a szellemtani irodalmat, melyet aztán tananyagként lehetett használni.

Kötet formában is kiadták ezt a gyűjteményt. 1921-ben és 1941-ben jelent meg két vaskos, több mint ezer oldalas kötetben a szellemtani irodalom legértékesebb részeinek jól csoportosított anyaga, amelynek a mélyen hívő Trombitás Gyula, a kötetek szerkesztője a Jézus által az Atyához címet adta. A nyomtatás és díszes könyvkötés is az ő nevéhez fűződik, amiben a Kör fiataljai voltak segítségére. Ez a két kötet tulajdonképpen a korai hazai spiritiszta irodalom enciklopédiájának tekinthető, és értékük felbecsülhetetlen.

Médiumi munka

Szólnunk kell még szeretett “Anna néni” médiumi munkásságáról is, akit a második generáció, és az “újak” (a II. világháború és 1956 után érkezettek) is lelki édesanyjuknak tekintettek. Ő, Gyula testvér igaz lelki munkatársaként, mint transzbeszélő médium szolgálta a gyülekezetet 62 éven át. Sok szép és tanulságos tanítást kaptak általa a gyülekezet tagjai, amiért mindig szeretettel és hálával emlékezünk rá.
A gyülekezet az 1930-as években Anna médium személyes látogatása révén kapcsolatot teremtett Eszter médiummal és Pátkai Pállal, és még négy alkalommal látogatta meg Budapesten Esztert. Ez a kapcsolat halálukig fent maradt, sőt az elnyomatás éveiben még szorosabbra fűződött, amikor is felvállalták Eszter anyagi támogatását.
Anna testvér 1948-ban történt látogatása alkalmával a Névtelen Szellem Eszter által közölte vele, hogy a Nap szellem befejezte küldetését gyülekezetünkben, ezért a Szürke Szellemet nevezi ki a gyülekezet új szellemi vezetőjévé.
Trombitás Gyula 1969 december 12-én bekövetkezett haláláig vezette a gyülekezetet, mindenkor az evangéliumi spiritizmus eszmeiségét tartva szem előtt. Krisztus Urunk hűséges követője volt, akire a tagság, mint követendő példaképre szeretettel és tisztelettel emlékezik.
Trombitás Gyula halálával egy új korszak vette kezdetét a gyülekezet életében, amikor a szellemvilági vezetők Pőcze Józsefet nevezték ki a vasárnapi nyilvános ülések, Szakonyi Istvánt pedig a csütörtöki zártkörű ülések vezetőjéül, amit ő 1974-ben bekövetkezett haláláig töltött be. Ettől kezdve mindkét ülés vezetését Pőcze József látja el, helyetteséül pedig a szellemi vezetés Szentkirályi Ödönt nevezte ki.
Ebben az időben már csak Mészár Anna és Pőcze Zita végeztek médiumi munkát. 1981-ben Anna korára való tekintettel abbahagyta médiumi működését, azóta Zita a Kör ma is működő médiuma.
1972-ben közös elhatározás alapján eladva épületüket, új közösségi házat építettek Bedfordban, Cleveland egyik külvárosában, amely azóta is otthonuk.

 

Kapcsolódás a hazai gyökerekhez

Azt a lelki kapcsolatot, amelyet Mészár Anna és Trombitás Gyula testvérünk ápolt a hazai lelki testvérekkel, igyekezett erősíteni Pőcze József és Zita többszöri személyes találkozás és rendszeres levelezés révén.
Így jött létre az a közös elhatározás, miszerint Petréné-Vay Valéria vállalta az Eszter médium hagyatékából kéziratban megőrzött Névtelen Szellem tanítások sajtó alá rendezését, a Magyar Szellemkutatók Társasága pedig a könyvek kiadását. Az első két könyv Clevelandben, a többi Magyarországon került kiadásra.

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon