"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Pataky Árpád
Pataky Árpád

Pataky Árpád

Pataky Árpád

Pataky Árpád Dr.

Dr. Pataky Árpád ügyvéd, a háború utáni időszakban az egylet szétválásakor Papp Esztert képviselte. Azután eltávolodott a régi egyleti tagoktól, mert a jogász Pataky Árpád a szellemtani munkának immár kedvező 90-es években bekapcsolódott egy új spiritiszta gyülekezőhely munkájába. Tisztázta az immár száz éves Egyesület jogi helyzetét (hivatalosan nem is lett megszüntetve) és így 1994-ben a Fővárosi Bíróságon jogfolytonosan bejegyzésre került a Szellemi Búvárok Egyesülete. A régi-új egyesülethez sokan csatlakoztak.

Pataky 1980-ban Solymosi Lajos médium körébe került, ahol 1991-től átvette a körvezetői szerepet. Ekkor bővült egy új médiummal a kör Németh Jánosné, Bubla Erzsike személyében. Pataky Árpád 2006-tól “Régi-Új Égi Világosság” címen utalva az 1944-ben elhallgattatott nagy múltú folyóiratra, saját, egyszemélyes folyóiratot indított, az évfolyamokat pedig könyv alakban is publikálta. Így írja le fordulatos történetét.

1929-ben ciszterci gimnazistaként kerültem az özvegyen magára maradt anyai nagynéném egri házába. Egy év leforgása alatt ugyanis elvesztette férjét és egyetlen fiát. Elképzelhető, milyen lelki megrázkódtatást jelentett ez számára! Ő azonban talpon maradt, mert bizonyosságot nyert a spiritiszta eszme által a síron túli életről. Ezt nem csak hitte tehát, hanem tudta, hogy szerettei élnek, mellette vannak, segítik őt. És valóban, az özvegyi jogon folytatott ipar a még oly nehéz gazdasági években is biztosította megélhetését, ingatlana pedig az egri spiritiszták összejöveteli helyéül szolgált. Most is látom lelki szemeimmel az arcán elömlő nyugalmat, amint ott ül az üzletajtó és a kirakat közti fotelban, kezében égszínkék füzet, a magyarországi spiritiszta Egylet szócsöve, az „ÉGI VILÁGOSSÁG”. Ez volt napi olvasmánya. Ebből juttatott nekem is alapismereteket úgy, hogy sose kerültem ellentétbe ministránskori szokásaimmal. Ez a látásmód aztán a harmincas évek derekára már oly mértékben vonzotta érdeklődésemet, hogy a léttitkok megoldását az akkoriban sűrűn megjelenő egyleti kiadványokból szívhattam magamba. Ennek a vonzalomnak lett a következménye az is, hogy amikor 1947 tavaszán jogi pályám a fővárosba hozott, nyomban felvettem a kapcsolatot az Egylet vezető tagjaival. Az 1949-es betiltás után pedig ez a kapcsolat tovább erősödött annak reményében, hogy az Egylet irodalmában felhalmozott szellemi értékek egyszer majd valamilyen formában mégiscsak közkinccsé válhatnak.

Pataky Árpád könyvei

Dr. Pataky Árpád: Bevezetés a spiritológiába II. kötet
A HALÁL UTÁNI ÁLLAPOTOK: „Szférák a Föld és a nap között” és a „A kegyelem törvényvilága” című Adelma, illetve Eszter médium útján jött szellemnyilatkozatok alapján, a párhuzamok kiemelésével és a 7 szféráról külön-külön. Adelma elhunyt nővérének, Eliznek, a Hephata (imakönyvünk) ihletőjének nyilatkozta. Csillagok felé: Egyes bolygókról, többek között: a Mars, Szaturnus, Merkur, Vénusz és a Jupiter állapotairól. A vallásokról általában és főleg a Bibliáról, az Ószövetségről dr. Rózsa Jenő, a múltszázad első harmadában megjelent könyve alapján, aki azt is leírja, hogy 2000 évvel ezelőtt megszületett a megígért messiás. Határterületek: A kozmológiáról és az asztrológiáról. A testi betegségek lelki-szellemi okairól. A gyógyító erők, Mesmer dr. az előfutár. A szellemdelejesség és a megszállottság. Búcsú a XX. Századtól: Vay Adelma: „Egy modern keresztény hölgy hitvallása válaszul az egy modern természetkutató hitvallására.” A két világháború okairól. A lövészárok prófétája. A jövőbelátási képesség elmélete és tényei. A szellemtan hivatása napjainkban az intézményes ateizmus miatt. Amikről még szólnunk kell: Spiritiszta és spiritualista kongresszusok és ezek eltűnt egykori irodalma. Apokalipszis? Az ezzel kapcsolatos itteni és túlvilági írások és álláspontok summázása. Függelék: Magyar spirituálék.

Dr. Pataky Árpád: Bevezetés a spiritológiába II. kötet
A HALÁL UTÁNI ÁLLAPOTOK: 
„Szférák a Föld és a nap között” és a „A kegyelem törvényvilága” című Adelma, illetve Eszter médium útján jött szellemnyilatkozatok alapján, a párhuzamok kiemelésével és a 7 szféráról külön-külön. Adelma elhunyt nővérének, Eliznek, a Hephata (imakönyvünk) ihletőjének nyilatkozta.  Csillagok felé: Egyes bolygókról, többek között: a Mars, Szaturnus, Merkur, Vénusz és a Jupiter állapotairól. A vallásokról általában és főleg a Bibliáról, az Ószövetségről dr. Rózsa Jenő, a múltszázad első harmadában megjelent könyve alapján, aki azt is leírja, hogy 2000 évvel ezelőtt megszületett a megígért messiás.  Határterületek: A kozmológiáról és az asztrológiáról. A testi betegségek lelki-szellemi okairól. A gyógyító erők, Mesmer dr. az előfutár. A szellemdelejesség és a megszállottság. Búcsú a XX. Századtól: Vay Adelma: „Egy modern keresztény hölgy hitvallása válaszul az egy modern természetkutató hitvallására.” A két világháború okairól. A lövészárok prófétája. A jövőbelátási képesség elmélete és tényei. A szellemtan hivatása napjainkban az intézményes ateizmus miatt. Amikről még szólnunk kell: Spiritiszta és spiritualista kongresszusok és ezek eltűnt egykori irodalma. Apokalipszis? Az ezzel kapcsolatos itteni és túlvilági írások és álláspontok summázása.  Függelék: Magyar spirituálék

Dr. Pataky Árpád: Bevezetés a spiritológiába III. kötet
Önvallomások „élőben” is a túlsó partról sok tanulsággal. Mit értünk mi erkölcs alatt? A lelkiismeretben bűn terhe alatt kötelező magatartási szabályokat. Wolkenbert dr. katolikus teológus velünk szembeni vádjainak cáfolása hitvallásunk összegzésével. Az erkölcsi törvények eredete és az ezzel kapcsolatos különböző álláspontok. Nemcsak a környezet az, mely kényszerít valami magatartási többre, vagyis rossz helyett jóra. Ennek alátámasztása Ady Endre odaáti rímes önvallomásával. Prózában ugyanígy Madách Imre. A pénz hatalma a földön és mit tart erről a szellemvilág? Erkölcs a „Tízparancsolat”-ban: Isteni beavatkozás az emberi magatartásba. Az egyiptomi fogságbani zsidók életébe. A „kiválasztottság” szellemi háttere. Mózes küldetése és fellépése. Az égő csipkebokor és valóban úgy lett, amint az Úr Mózesnak előre megmondotta. A jel és a tíz csapás, majd a kivonulás. A Sinai hegy lábánál. A kőtáblák adásának jelenségei a Biblia szavaival. A különös jelenségek magyarázatai: A mai kor emberének ezekkel kapcsolatos kritikus vélekedése és amit megmagyarázunk szellemtani tételeinkkel így: A bibliai jelenségekhez hasonló szellemtani esetek: direkt szellemhang; direkt szellemírás; szellemkéznek direkt és spontán materializációja; a privityei kézjegy. Csodás dolgok a gráci Silbert Mária fizikai médiumnál. Az ígért négy biblia jelenség magyarázata, vagyis az égő csipkebokor és az égi hangnak Mózes általi észlelése, a parancsolatok bevésése a kőtáblákba; a tengeren való átkeléskori lelki állapot és a mai helyzet. A „tíz csapás” és a természeti törvények. Maguk a parancsolatok általában és egyenkint: I. „Én vagyok az Úr, a te Istened.” A földi parancsszegés szellemvilág következményének bemutatása a volt Pesti Egylet egykori ülésén odaátról elhangzottakkal (a továbbiakban manifesztáció =megnyilvánulás, rövidítetve m.) II. „Ne csinálj magadnak faragott képet.” Istenszolgálat helyett csakis földi kincseket gyűjtögető valakinek odaáti siralmas állapota (m.) III. „Istennek nevét hiába ne vedd.” IV. „Megemlékezzél a szombatnapról.” V. „Tiszteld atyádat és anyádat” és megszegésének következménye odaáti vallomás alapján. VI. „Ne ölj!” Egy megtörtént gyilkosságnak összes következménye. „A sátán hálójában” című egyleti manifesztáció szerint. VII. „Ne paráználkodjál” részletes kifejtése és „Egy úri család tragédiája” a parancs megsértése miatt (m..) VIII. „Ne lopj!” A kis és nagy tolvajok. Az Onódy-ügy kulisszatitkai. IX. „Hamis tanúságot ne tégy.” Egy hamis földi bíró odaáti állapotáról beszámoló „A hamis bíró” c. egyleti manifesztációval, továbbá túlvilági riport és egy egészen friss földi esemény, másként: Egy igazi és egy hamis zászlóvivő. (Spirit Körbeni manifesztáció. X. „Ne kívánd felebarátod házát, se mezejét, se ökrét, se szamarát, se másminemű jószágát”. És mindezekhez mit hozott Krisztus, külön-külön levonandó következtetések mellett. A bűnök felismerése és a szabadulás útja: „Hitetlen Tamás” médium útjáni művének méltatása, állásfoglalása a szellemmozgalomról és ehhez frappáns bizonyíték szolgáltatása a Spirit Körben a Kurszk katasztrófáról elhangzottakkal. A gőgről, mégpedig az állami, vallási, spiritiszta vezetőkre, az arisztokráciára, tudósokra, művészekre, vállatok vezetőire, kapitalizmusra, szocializmusra vetítve és mindezt példákkal, manifesztációkkal alátámasztva, egyben meghatározva, felsorolva a tisztességes és nem tisztességes embercsoportokat. Az önzés (fösvénység kapzsiság). Érzékiség és annak szellemi eredete, vagyis az a teremtőképesség részletezése a kétneműség és a bukás okával, de a védekezés módjaival is. Hiúság, hazugság irigység, türelmetlenség, unalom vagy restség magyarázata és az ellenük való védekezés. A nyolc boldogság. A bedfordi (USA Ohio) Magyar Szellemkutatók Társasága ZITA médiuma útján jött „A természeti erők megrendülése és a végső elszámolás” c. tanítás. Furcsa és szokatlan természeti jelenségek felsorolása napilapokból. Az 1998. szeptember 2-án lezuhant svájci repülőgép kapitányának és utasainak megnyilvánulása a Spirit Kör 1998. szeptember 6-i ülésén. Témazárás és köszönés.

Az evangélumok a spiritológia tükrében (I.-IV.)

I. Máté
II. Márk
III. Lukács
IV. János és jelenések

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon