"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Evangéliumi Spiritizmus

Evangéliumi Spiritizmus

Az Evangéliumi Spiritizmus erkölcsbölcselet

Az evangéliumi spiritizmus (szellemtan) erkölcsbölcseleti irányzata Jézus Krisztus tanításai és a Biblia teljes és elmélyedt ismeretén alapul. Ennek irodalmát 24 nagyszerű kötet “tananyaga” képviseli, amelyek túlnyomó többségét a magát Névtelen Szellemnek “nevező”, magasrendű tanító írta Eszter médium útján.

Az evangéliumi spiritizmus nem vallás – eszköz

“Megtérés a jelszó, szeretett testvéreim, mert a spiritizmus nem színház, a spiritizmus nem cél, a spiritizmus nem vallás, a spiritizmus nem tudomány! A spiritizmus egy eszköz, amely segítségével az ember egy magasabbrendű célt, az ő megtérését, a lélek és szellem átalakulását ezen keresztül elérheti. Azok érhetik el így, akiknek sem a tudomány, sem a vallás nem ad egy olyan alapot, amelyen szilárdan érzik magukat és amivel a hitüket táplálhatnák. Azok érhetik el így, akik kihullottak a vallások kévéiből, és akik a materialista tudományos elgondolásnál valamivel távolabbra látnak. Ezeknek az emberlelkeknek az utolsó időkben hihetetlen nagy szükségük van a szellemek tanára, a Szentlélek Kijelentéseire. Ugyanúgy, mint a régi kor embereinek, ennek a kornak sem az alacsony szellemvilággal való kapcsolatra van szüksége, hanem a magasrendűre.”

A Szentlélek az utolsó időkben – Zita médium 1994-es közlés

“A legmagasabb elv Isten, mint ahogy a „Szellem, erő, anyag”című könyvünkben János szavaival idéztük: „Kezdetben vala az Ige, az Ige Istennél vala, Isten vala az Ige.” Isten az Ige, melyből minden teremtetik és a már megteremtett összességek egyek. Az elv: „Isten”; a közeg: „az Ige”; a jelenség: „az, ami ez által teremtetett.” Isten a szellem; az Ige az erő; ami pedig ebből teremtetett, az anyag, a teremtés. A legmagasabb elv tehát mindig „Isten”, az őstörvény, a teremtés, az élet, a mozgás és képződés törvénye — Ő.
Sokan vannak, kik Istent s a törvényeket tagadják, nemcsak a földön, de a mindenség más birodalmaiban is, ahol az ellen¬szegülés működik. Nem akarják elismerni Istent, mint személyes őslényt, kinek alakja, alkotása, lényege és nagysága az egyszerű fejletlen szellemeknek felfoghatatlan. Mások ismét egyetemesítik, szétdarabolják, szétosztják úgy, hogy végre mindenütt van és se¬hol sincs, mire a teremtés atyja, az Úr, lényegéből kiforgatva van. Isten az ős elv, az atya és teremtő, aki minden lényt szeretettel ölel át.

Részlet Adelma “Tanulmányok a szellemvilágról” című kötetéből

A SPIRITIZMUS ÉS AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS NEM AZONOS!

Részlet a „Korszakzárás előtt” című kötetből, melyben Zita médium oktatásokat, látományokat és megnyilatkozásokat közöl

“A spiritizmus egyidős az emberiséggel: mindig voltak olyanok a földi világban, akik vissza tudtak emlékezni azokra a régi időkre, amikor még nem a földi világ volt az otthonuk, és voltak olyan emberek, akiknek meg volt az a képességük, hogy a szellemvilággal összekapcsolódjanak és onnét álmok, intések és figyelmeztetések révén átvegyék mindazt, amire az embereknek, az emberiségnek szüksége volt. Hol erőteljesebben, hol gyengébben jöttek a magasabb szellemvilágból az intések és figyelmeztetések, hol újra és újra jeleket adott az ég a Földnek, hol pedig hallgatott az ég. Az új időknek, a modern korszaknak spiritizmusa itt, Amerikában kezdődött azokkal a szellemi kopogtatásokkal és jelenségekkel, amelyeket a Fox nővérek tapasztaltak, és azután innen futótűzként terjedt széjjel a világban, Angliában és egész Európában is. Először csak unaloműzésként, érdekes újdonságként, szórakozásként foglalkoztak vele, azután a jelenségek és a bizonyságok hatására egyre többen komolyan vették a szellemvilágból kapott ismereteket, tanításokat, intéseket. És végül eljutott az emberiség ahhoz a ponthoz, amiért valójában újra megnyilatkozott ilyen erőteljes formában a szellemvilág: hogy az ember a kapott megbizonyosodások és tanítások révén megtérjen és a megtérése által örök élete lehessen!

A spiritizmus és a Szentlélek Kijelentése nem azonos, hanem azt is mondhatnám, hogy két különböző dolog; bár egy tőből származik, de kétféle. A spiritizmus magába foglalja mindazokat a fizikai jelenségeket és ismereteket, amelyek a másik világból, tehát a nem testben élők világából származik. A spiritizmus minden okkultat, minden jelenséget magába foglal, és az a célja, hogy az ember, aki hitét vesztette, az ismeretek, valamint a bizonyságok révén felfigyeljen arra, hogy nem csak a testi lét, nem csak az anyagi világ létezik, hanem a testi életen túl van egy másik világ is és ebből a másik világból származik minden, ami ezt az anyagi világot létrehozta, amely ezt az anyagi világot mozgatja, amely ezt az anyagi világot életerővel, ismeretekkel látja el. Ez a másik világ a valóság és az igazság világa, minden innen indul ki és ide tér vissza, ez az örök; az, ahol ti éltek, a múlandó; ez az állandó, az pedig az örökös változásnak, átalakulásnak kitett világ. Mert szükséges, hogy az ember átalakuljon, szükséges, hogy a láthatatlan világból tudást szerezzen, mert csakis a szellemi ismeretek és a tudás révén juthat előbbre és alakíthatja át az ő kátyúba fulladt, bűnben gyökerező és a bűn következményeiben élők világát. Az Evangéliumi Spiritizmus, ami pedig maga a Szentlélek Kijelentése sokkal több, nagyobb, értékesebb, és tisztább világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen és bűnben élő világnak. A Szentlélek Pünkösd napján töltetett ki az emberekre és azóta van a világban és a világban marad egészen e világnak végezetéig. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a láthatatlan világnak egy sokkal tökéletesebb megnyilatkozása.”

A kinyilatkoztatás folytatása elolvasható a Korszakzárás előtt című könyvben, Zita médium közvetítésével a 32. oldalán kezdődő “AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS” fejezetben. Az alábbiakban letölthető.

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon