"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Nérei Ödön
Nérei Ödön

Nérei Ödön

Nérei (Neurihrer) Ődőn

NÉREI (1863-ig Neurihrer) ÖDÖN (1852-1937)

Magántisztviselő, szül. Komárom-ban 1852-ben, megh. Budapesten 1937 február 1-én. — 1806. Édesapja Nérei Ferenc kávés volt. Reáliskolai tanulmányait elvégezvén, 1866-ban biztosítási hivatalnok lett s legutóbb a Keresztény Gazdák Biztosító Int. igazgatója volt. — Bata Mór álnéven több spiritiszta művet írt és fordított. Szerk. az Üj ösvény, majd 1936-tól a Spiritiszta Szemle c. folyóiratokat (IRODALOMTÖRTÉNET – Magyar Irodalomtörténeti társaság folyóirata 1937)

Nérei Ödön nyelvtudásával, szervezőkészségével, kitartásával az Egyesület mozgásterét kiterjesztette. Szellemtani körökben elismert ember volt. Ő volt, aki összefogta az országban meglévő sok-sok csoportot. Konferenciát szervezett, nemzetközi szinten is képviselte a mozgalmat. Elévülhetetlen érdeme, hogy az Égi Világosság folyóirattal, a könyvkiadással és nem utolsósorban a spiritizmust népszerűsítő, azt a közgondolkozással is elfogadtató munkájával biztosította a munka kereteit az elmélyedt igényes médiumi munkának éppúgy, mint az országban rohamosan szaporodó köröknek.
   1929-ben kiadta A szellemtan (spiritizmus) története, elmélete és gyakorlása c. könyvét, amely afféle tankönyvként összefoglalta a tudományos eredményeket, a kutatási elveket és mozgalom történetét az ószövetségi időktől kezdve.
   A könyvben a spiritizmus történetén kívül gyakorlati útmutatásokat lehet találni a tudomány, vallás, és a szellemtan kapcsolatáról. Leírja a viselkedést a laikusokkal szemben, hogy hogyan kell működnie egy mediális körnek, milyen tisztaságúnak kell lennie, mik a kötelességei egy körvezetőnek, elmeséli az ülések rendjét. Beszél a szenvedő szellemekről, akiknek a mediális kör tagjai segítenek. Fontosnak tartja a szellemek megvizsgálását, az egyéniségüket, a nyilatkozataikat.
   Nérei külön könyvet szentel a spiritizmus igazságainak a Bibliával való egyeztetésére is, ami alap kérdés az evangéliumi spiritizmus kialakulásában. Ahogy Kardec elindította az evangéliumi gondolkodást a nyugati mozgalmakban, amelyek inkább a kutatás, a gyakorlati felhasználás, a gyógyítás irányába álltak be, az Adelma-Grünhut vonallal indult hazai, egyre jobban kiteljesedő mozgalom szigorúan krisztusi elvekre épült. Ma is ez különbözteti meg a divatos ezoterikus irányzatoktól.

  Szellemtani konferencia 1927

Nérei A szellemtannal foglalkozók nagygyűlése néven kétnapos konferenciát szervezett a Régi Országház termeiben 1927 májusában. Ezen maga is tartott előadást, amelynek a címe is kifejező: “Örök kérdés: van-e halhatatlan lélek? (szellem)” A konferencia általános áttekintést ad a szellemtanról akár ma is megállná a helyét. Főbb témái:
   – Szellemtan újkori története • Nérei Ödön bevezető előadása (“Örök kérdés: van-e halhatatlan lélek? (szellem”)
   – A szellem viszonya a vallásokkal • Kiss Károly lelkész
   – A szellemtan viszonya a tudománnyal • Dr.Nánássy László orvos
   – Bizonyított honi esetek • Paral Bertalan
   – A spiritizmus elmélete és gyakorlata • Nérei Ödön
   – Jelentés külföldi kongresszusokról
   
   Ma is elmondhatná beszédét:
   Nehéz feladatra vállalkoztunk, amikor egy elitélt és sokszor elfogultsággal találkozó tanról most jobb fogalmakat akarunk adni. A nehézség abban rejlik, hogy arra szoktak hivatkozni, hiszen a Biblia és a Szentírása is elitéli a szellemekkel való közlekedést… Mózes V.könyvének 18.része 10-11. versében szó szerint ez áll: “Ne találkozzék közöttetek halottakkal közlekedő”.
   Tisztelt hallgatóság! Én kb. 35 éve foglalkozom a szellemvilággal. Én nem a halottakkal, hanem az élőkkel közlekedem, és ha igaz az, amit a vallás tanít, hogy van örökélet, akkor az, aki meghal, nem pusztul el; az él, az örökéletbe lép át, és ha leveti szelleme a fizikai testét, sokkal könnyebben él, mint mi a fizikai testünkben

Nyilvánosság elé lép a spiritizmus

A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből

Budapesten több mint ezer spiritiszta-kör működik
Nérei Ödön nyilatkozik előadásáról
Nyilvánosság elé lép a spiritizmus
Az emberek nem is tudják, hogy állandóan körülveszik a jó és rossz szellemek
Mi vár reánk a túlvilágon

Nérei Ödön halálára

Eltemették Nérei Ödönt- Szerdán délután a far-kasréti temetőben helyezték örök nyugalomra Nérei Ödön kir. tanácsost, a Gazdák Biztosító Szövetkezetének ny. igazgatóját. A temetésen Strém István mondott búcsúztató beszédet. Nérei Ödön vezető egyénisége volt a magyarországi spiritisztáknak, Magyarádi úti villá-jában találkozott a spiritiszták színe java. Nérei hosszú ideig a rendőrség életvédelmi osztályán is dolgozott. Szellemtan című munkája a spiritizmus keletkezését és módszereit ismerteti. A “Szellemtan a Biblia megvilágításában” című munkája annakidején nagy feltünést keltett. Sok támadás érte ekkor Nérei Ödönt. Röpiratokat adott ki, tíz évvel ezelőtt pedig Budapesten megrendezte a spiritiszta világkongresszust, amelyen több nagy beszédet mondott. Angol és amerikai spiritiszta lapokba dolgozott, külföldön is jól ismerték a nevét. Most meghalt. Vagy ahogy a spiritiszták mondották a temetésen: »Hazament…«

Könyvei egy részét Bata Mór álnéven írta

Eredeti kiadás
 • A szellemtan (spiritizmus) története, elmélete és gyakorlása – Nérei Ödön. – [2. bőv. kiad.]. – Budapest : Szerző, 1929. – 252 p.
 • Mi a halál? Hol van a túlvilág? Milyen az élet a túlvilágban? Lehet-e a túlvilágot elképzelni? : 4 kérdésre 4 felelet Bpest, 1902. (Bata Mór álnév alatt jelent meg.)
 • Levelek az Od-ról és Delej-ről (fordító – Bata Mór álnév alatt jelent meg.) by Karl Reichenbach( Book ) 1 edition published in 1900 in Hungarian and held by 1 WorldCat member library worldwide
 • Hét probléma az okkultizmus köréből Nérei Ödön. – Budapest : Szerző : Pfeiffer biz., [1915] Barót : Rozsondai Ny. – 99 p.
 • Tájákoztató a Spiritizmus történetéből, elméletéből és kisérletezéséről  Ödön Nérei, Budapest, Poldini Ede és Társa 1899, 99p.
 • Mi az igazság az egyenlőség, testvériség, szabadság jelszavakból Budapest Szeredai Leó könyvnyomdája 1921
 • A szellemtan a Biblia megvilágításában Nérei Ödön. – 2. bőv. kiad. / az első kiad. Bata Mór név alatt. – Budapest : Szerző, 1930. – 93 p.
 • A médiumokról,  Allan Kardec nyomán Budapest Budapesti Szellembúvárok Egylete 1901
 • Gyógyítás életdelejességgel by Mór Bata( Book ) 1 edition published in 1913 in Hungarian and held by 1 WorldCat member library worldwide
 • A Biblia szellemtani megvilágításban( Book ) 1 edition published in 1911 in Hungarian and held by 1 WorldCat member library worldwide
 • Örök kérdés: van-e halhatatlan lélek? : szellem : tárgyaltatott … a szellemtannal foglalkozók nagy-gyűlésén / összehívta és rendezte Nérei Ödön. – [Budapest] : Körvezetők, 1927. – 56 p.
 • Gedanken über die Kindererziehung vor der Zeit der Empfängnis / Ödön Nerei. – Leipzig : Mutze, 1908. – 14 p
 • Mit jelent a Világtanító eljövetele az egyes emberre nézve? / Jinajaradásá ; [Guttmann Lujza német fordításából ford. Ferenczy Izabella] ; [bev. Nérei Ödön]. – Nagyszeben : Haiser Ny., 1917. – 29 p. ; 16 cm. – (Keleti Csillag-Rend kiadványa)
 • Az ima, a meditáció és a Mi-Atyánk magyarázata / Nérei Ödön ; übertr. von Josef Póra. – Nagyszeben : Keleti Csillag-Rend, 1917 Nagyszeben : Haiser Ny. – 85 p. ; 17 cm. – (Keleti Csillag-Rend kiadványa)
 • A Világtanító közeli eljövetele : felolvasás / Hild Károlyné, Szlemenics Mária, Nérei Ödön. – Budapest : [s.n.], 1918 Nagyszeben : Haiser Ny. – 111 p. ; 19 cm. – (Keleti Csillag-Rend kiadványa)
 • Okkult élet, öntudat, értelmiség (szellem) és erő : négy előadás a thesophiai egyletben Budapest Pátria Nyomda 1906
 • A szellem-világ közleményei. A budapesti szellembuvárok egyleti ülésein a szellemektől mediumok közvetítésével nyert oktatások és nyilatkozatok. Mediumi rajzképekkel. Bpest, 1899.

A World Cat listája alapján

Nérei Ödön: A szellemtan (spiritizmus) története, elmélete és gyakorlása – letölthető könyv

Az Újság c. lap glosszája 1929 április 28

Nérei Ödön: A szellemtan (spiritizmus) története, elmélete és gyakorlása c. könyv megjelenése

Az Újság c. lap glosszája 1929 április 28

“A szerző külföldi és belföldi források, de főképpen a saját harmincéves spiritiszta tapasztalatai alapján írta meg ezt az érdekes könyvet. Egy hosszú élet leszűrődései és megfigyelései vannak itt összegyűjtve, egy olyan ember tapasztalatai, aki az elzárkózó, világtól elvonult spiritiszta körökből, a laikusok gúnyolódásával és támadásaival nem törődve, kivitte a spiritiszta megismerést a nagyközönség közé és aki mindenkinek mindig készségesen szolgált és szolgál tanáccsal és felvilágosítással. Egyszerű, világos, racionális észjárás jellemzi, bizonyos puritanizmus, mely szigorúan ragaszkodik az evangéliumhoz és sem erkölcsi téren, sem a fantázia területén semmiféle túlzásra nem kapható. Mindez visszatükröződik a könyvén is. A világos, természettudományosán nevelt gondolkodás, az áttekinthetőség és félretétele mindennek, ami egzaltáció felé vezethetne. Nérei könyvében kimutatja, hogy a spiritizmus sem nem vallásellenes, sem nem tudománytalan, mert a spiritizmus «azt akarja bizonyítani, amit a vallások úgy tanítanak, hogy van örök élet és amit a tudomány úgy állapít meg, hogy az anyag nem pusztul el, hanem csak átalakul.» A könyv történelmi visszapillantást vet a spiritizmus fejlődésére a legrégibb időktől napjainkig. Elméleti részében elemzi a spiritiszta jelenségeket, fontos gyakorlati tanácsokkal is szolgál az ülésekhez. A spiritizmusnak nincsen dogmatikája, egyáltalában nincs kidolgozott elméleti rendszere. Mindig többet és többet ismer meg a túlvilágból s összefüggéseiből és minden megállapítás, melyet belőlük az ember a maga eszével leszögez, mihamar naivnak tűnik fel. Épp ezért helyeselhető, hogy Nérei csak a földi élet után következő létformával foglalkozik, ahonnan a spiritizmus közléseket kap. Ami azon túl, vagy ami afelett van, az a spiritizmus szempontjából is a hit területe, ahol a megismerés csak tapogatózik. Ezzel részletesen nem foglalkozik, ami szintén természettudományos gondolkodásának bizonyítéka. Ugyanebből a szempontból, de gyakorlati jelentősége szempontjából is ki kell emelni azokat a tanácsait, melyeket a spiritisztákhoz intéz, figyelmeztetve, hogy mindig tegyenek különbséget a szellemi nyilatkozatok között, jól vizsgálják meg őket és sohase fogadjanak el olyan nyilatkozatot, mely erkölcsi lelkiismeretükkel vagy a józan ésszel a legtávolabbról is ellenkezik. Az elmondottakat érdekes példákkal, szeánsz jegyzőkönyveikkel támasztja alá s egyes érdekesebb eseteknek fényképeit is közli.
Nérei Ödön, akit a magyar spiritiszták kifejezetten vagy hallgatólagosan a fejüknek, az elnöküknek tekintenek, ezzel a könyvével nagy mértékben hozzájárult a spiritizmusról való fogalmak tisztázásához, másrészt annak a kedvező benyomásnak a megerősítéséhez, amely nagyszámú híveiben és ismerőseiben róla, az emberről él.”

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon