"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Tálentumok
Tálentumok

Tálentumok

A ránk bízott tálentumok

A talentum a mai szóhasználatban valamilyen képességet, tehetséget jelent, – művészek, kiváló emberek, élsportolók kapcsán emlegetjük. Ismeretségi körömben pl. valaki azt mondta, hogy a tragikusan végződött hegymászás áldozatának a sport volt a talentuma.

Jézus példabeszédben (Máté evangélium 25. fejezet) tanít erről: „Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra keltstb.” itt inkább valamiféle gazdálkodásról, tőke kamatoztatásáról szól a történet, ami nyilván szimbolikus, és minden kor emberének szól. A szellemi magyarázatban még részletesebb a kép, de viszonylag kevés talentum van konkretizálva, pedig igen sok van belőlük. „Különféleképpen lettek az adományok a szellemek között kiosztva, hogy a mindenség nagy épületében összhangot képezzenek. Ápolja és gyarapítsa mindenki a magáéit, de ne élesítse és használja fel azokat csupán földi dolgokhoz, mert akkor nem hoz át semmit, csak az üres adományt minden szellemi gyümölcs nélkül…” (Máté evangélium szellemi magyarázata). Akkor hát mik azok a talentumok, amivel gazdálkodnunk kell? Próbáljunk konkretizálni minél többet. (Elsősorban ne a képességekre fókuszáljunk)

Ágoston

A talentumokról idézetek

Elmélkedések: Gazdagság és szegénység

Először is hozzátok fordulok ti magasan állók és gazdagok. Sohase tulajdonítsátok a ti érdemeteknek, hogy magas rangban, kedvező életviszonyok közé születtetek,…

Ha tehát magasan állasz a földön, akkor gondold meg, hogy az Atya pénztárosa vagy, aki sok talentumot bízott reád, amelyet a szegényeknél jól el kell helyezned, hogy bőséges kamatot hozzon;

Elszórt kalászok III:

Az ember sorsa gyermekem nem egy lerögzített ponthoz van kötve, hanem a lehetőségek jól, vagy rosszul való kihasználásához. A talentumok helyes, vagy helytelen felhasználásában van a siker titka elrejtve.Nem azokat a sikereket értem én ezalatt, amit a földi élet tüntet fel egyes emberek életében, hanem azokat, amelyekre nyíltan, tiszta, félelem nélküli érzésekkel tekint vissza az ember bármikor emlékezéseiben; azzal a meggyőződéssel lelkében, hogy a tiszta jóakarat vezérlete alatt cselekedett.

Emánuel szellem nyilatkozatai:

A szellem akaratereje és akaratsza­badsága fejlett­ségi fokával állandóan adequát, azaz adequat azoknak a talentumoknak összegével, amelyeket a Teremtő ad a te­remtménynek; és ha a szellem fejlett­ségi foka tíz vagy egy talentumnak felel meg, ez csak ama csekély fokozati különb­séget jelenti a szellemek között; akaraterejük és akaratsza­badságuk az az értékös­szeg, amely által mindent megszerez­hetnek maguknak, egészen a tökéletességig.

Evangéliumi spiritizmus-I.

Tehát ne legyetek elbizakodottak, ne legyetek fenn­héjázók, hogy nektek az Isten sokat adott ebben az élet­ben, mert tinektek ebben az életben meg is kell azt mu­tatnotok, hogy hogyan használjátok fel, hogy kamatoz­tatjátok ezeket a talentumokat, amelyeket ingyen kegye­lemből kaptatok. Azért testvéreim szükséges, hogy az Isten kegyel­mével még szorosabban összekapcsolódjatok, hogy az Isten bűnbocsátó szeretetét a lelketek odaadásával, a szívetek megtisztításával, és a ti engedelmességetekkel még jobban magatokhoz vonzzátok.

Evangéliumi spiritizmus-II.

Át kell formálódnotok, újjá kell születnetek azok által az igazságok által, amelyeket mi nektek mondandók vagyunk, és amelyeket már eddig is mondtunk nektek.

Mert ha ez meg nem történik, nemhogy különbek lennétek az átlagembernél, — mint ahogy szeretitek ma­gatokat különbeknek tekinteni, — hanem még csak nem is estek olyan elbírálás alá, mint ők, mert ti akkor elfecsé­reltétek azokat a talentumokat, amelyeket Isten Lelke adott a ti életetekbe. Beleolvasztottátok azokat a földi hiúságba; a ti emberi éneteket, a ti hiú, gőgös, pöffesz­kedni kívánó emberi éneteket hizlaltátok fel ezekkel az igazságokkal, amikor magatokat érdemesebbeknek tar­tottátok azoknak az ígéreteknek ismeretében, amelyeket Isten adott a hívő földi embernek.

Evangéliumi spiritizmus-II.

Akik szellemi munkára vannak hívatva, akiknek vezetniük kell az emberiséget, de beletévednek a materializ­mus sötét felhőjébe, és nem tudnak tájékozódni, mert el­veszítették a lelkük tájékozódó képességét, és így vezetik szellemi munkáikkal a világot bele a kétségbeesésbe, a sö­tétségbe, a reménytelenségbe, a türelmetlenségbe, a hitetlenségbe.. Akik ezt a hitet eloltják, akik ezt a kicsiny világosságot elsötétítik, jobb volna, ha az Úr szavai szerint „ma­lomköveket kötnének rájuk, és a tengerbe dobnák őket”, mert megbénították a fejlődés munkáját; nemcsak a saját lelküket vesztették el, hanem azoknak a kicsinyeknek a lelkét is, akik felnéztek rájuk, akik tőlük várták a veze­tést és irányítást…

Tehát ezek az alkotó munkások nem alkotók, hanem rombolók voltak; romboltak azzal az értelmi világossággal, amelyet mint talentumot magukkal hoztak, és amely­nek eredményei őket kiszabadítani voltak hívatva abból a börtönből, amelybe be voltak zárva.

Lukács evangélium szellemi magyarázata

Ha médiumi képességeitek vannak, úgy ezeknek érvényesítése egyúttal kiegészítő részét képezi ezen feladatotoknak. Érvényesítsétek tehát azokat, ahol csak lehet az emberiség javára és felvilágosítására, értékesít­sétek azokat fennhéjázás nélkül, mint egyikét azon talentumok­nak, melyekkel gazdálkodni tartoztok, minthogy annak kamat­jövedelméről szigorú számadást adni lesztek kénytelenek!

Mai kor vallása

Csak egy szerény hang a túlvilágról, mely arra inti az em­bereket, hogy semmi el nem vész, és hogy ennél fogva cse­lekedeteik és beszédeik magvát úgy vessék el, hogy van egy hely, ahol mindennek van aratása, ahol sokszor a leg­szörnyűbb gyümölcsöt aratják a földi élet magvetői. Tehát jó ezen gondolkozni. Jó erről beszélgetni, mert az idő minden­kire eljő biztosan, mikor a porhüvely leválik róla, és ott áll mezítelenül vagy rongyosan, mert a talentumokat és javakat elfecsérelte, amit pedig számon kérnek tőle.

Manna a hit táplálásához

Azért kell így gondolkoznotok, hogy tessetek Istennek, hogy jó sáfároknak és gazdálkodóknak bizonyuljatok, és sok kamatot hozzatok azután a tőke után, melyet Isten kezelés végett reátok bízott, legyen az akár szellemi, akár anyagi. … Minden haszontalanul kiszórt garasról számot tartoztok adni, higgyétek ezt el. És ha ezt elhiszitek, akkor jobban fogtok sáfárkodni a garasokkal és a szavakkal, és jó gazdálkodóknak fogtok bizonyulni. Mert aki nem hoz bőséges kamatokat, annak már megmondta az Úr a reá bízott talentumokról szóló példabeszédében, hogy mit várhat, valamint megmondotta azt is, mit kap az, aki a legtöbb kamatot hozza.

Névtelen szellem tanításai-I

Azért mondtam meg ezt jóelőre, hogy senki se menekülhessen a nem tudás kényelmes köpönyege alá, ha számot kell majd adnia azokról a talen­tumokról, amelyeket ingyen kegyelemből nyert. Mert az a nagy és szép feladat áll előttetek, hogy Isten bőséges aján­dékát kamatoztassátok ember- és szellemtársaitok között, és lelkeket mentsetek a gonosz hálójából: ezt a feladatot pedig csakis azokkal az Isten gyermekeit jellemző erényekkel lehet teljesíteni, amely erények e világ előtt ismeretlenek vagy legalább is tévesen ismertek.

Szellemi szózat az emberiség hét gyülekezetéhez

A föld hívői nem értik, mi az ő hitük, nem tudják, hogy ez egy meg­dermedt ősérzés, egy eltemetett talen­tum, aminek szeretet a neve. Nem tudják, hogy hitük en­nek az ősérzésnek legutolsó válfaja, s nem gon­dolnak arra, hogy hitüket, ezt a megdermedt ér­zést, teljesen el kell veszíteniük és megint ősalakúakká t.i. szeretetteljesekké kell lenniük, ha üdvözülni akarnak.

Az utolsó óra munkásaihoz-II.

Aki a földi életben az emberek dicséretét megszokta, aki a földi életben az isteni kegyelem által részére jut­tatott talentumokat — legyenek azok szellemiek vagy anyagiak — a maga örömére, a maga életének feljavítá­sára, a maga múló boldogságára használja fel, az szük­ségképp olyan folytatásnak néz eléje, melyben azok nélkül a javak nélkül, azok nélkül a talentumok nélkül, követ­kezésképp azok nélkül az örömök nélkül, és anélkül a me­legség és fény nélkül kell élnie, amellyel azelőtt visszaélt.

Az utolsó óra munkásaihoz-III.

Valaki felismerte Krisztust, és megszerette az ő ragyogó szépségét és imádatra indító jóságát, és tudatlan ember létére még mindig erőszakosan akar, az eltéveszti az utat. És félő, hogy minden külső erényessége és lát­szatigazsága dacára az az égi kincs, amely a kebelébe van rejtve, úgy marad, mint annak az embernek az egy talentuma, aki azt elásta a földbe, hogy el ne vesszen, ahelyett, hogy kamatoztatta volna.

Az utolsó óra munkásaihoz-IV.

Ti is, ha teljesen kitárjátok a lelketeket Isten előtt, a minden határon túl jóságos Isten csak akkor adhat nektek mindent; akkor Ő a ti lelketeket megtöltheti fén­nyel, világossággal, színnel, örömmel, erővel, bölcsességgel.

És ha a lelketeket megtölti ezekkel az isteni talentu­mokkal, akkor a lelketekben elcsenevészednek a sátáni járulékok: a harag, az érzékiség, az irigység, és minden, de minden árnyék és minden rossz, ami az emberlélek­ben fészket ver. És ha ezek elcsenevészednek, akkor ti mérföldes lép­tekkel haladtok előre az üdvösség hona felé.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon