"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Próbák és megpróbáltatások
Próbák és megpróbáltatások

Próbák és megpróbáltatások

Téves fogalomalkotás

Az ember téves fogalomalkotására utal maga az elnevezés, hiszen azt sugallja, hogy Isten megpróbál minket, és ha kiálljuk a próbát, akkor elnyerjük kegyelmét és jóindu­latát. Istennek nincs szüksége semmilyen „kísérletre”, hogy valami­lyen döntést hozzon. Ő tö­kéletes pontossággal tudja minden dönté­sünket, még ha azokat szabad akartból is hozzuk meg. Ennek ellenére a próba valamilyen vizsga alkalom, amikor megmérettetünk, de a megmérettetés nem Isten vizsgálódása miatt kell, hanem saját magunk részére. Elhomályosult szellemünk ugyanis ily módon szerez tudo­mást saját magunkról, erőnkről vagy éppen gyengesé­günkről. Ilyen formán a próba hasznos akkor is, ha kiálljuk, de akkor is ha elbukjuk. Hiszen mindkét eset szellemi hasznunkat szolgálhatja. A sikeresen ki­állt próba megerősíthet bennünket a jóban, a szeretetben, az el­bukott próba ráébreszt bennünket saját gyarlóságunkra, tökéletlenségünkre. Levonhatjuk a helyes következtetést, okulhatunk saját nézetünk hely­telen­ségéből, gőgünk, büszkeségünk csorbát szenved.

Folytatás a BloGGG-ban

De hát éppen ez a cél!

Hiszen ebből is meríthetünk erőt és elszántságot – Istenbe ve­tett hittel. A próbák, megpróbáltatások okát és mikéntjét általában a testet öltésünk előtt tudjuk és vállaljuk. Bizonyos esetekben éppen azért vállalunk egy utolsó testet öltést, hogy a földi világ testet öltési kény­szerétől való végleges meg­szabadulásunk előtt megbizonyosod­junk saját erőnkről és szeretetünkről, ezáltal magasabb világ lakójává vál­hatunk. Létezik egy harmadik ok is, mégpedig az az eset, amikor egy – a föld porából kinőtt szellem – szeretetből és szolidaritásból va­lakinek a megsegítése, felemelése érdekében vállalja a földi élet meg­próbál­tatásait, mely alkalmak tanítást, példamutatást is szolgálhatnak.

Az Evangéliumi spiritizmus irodalma – szinte valamennyi könyvében – igen részletesen foglalkozik a témával, mivel az ember nehezen érti meg a megpróbáltatások okát, célját, funkcióját. Tévesen úgy véli, hogy a sikeres és könnyebb élet az ő jutalma, míg a szenvedés Isten büntetése, pedig a lényeg: sokoldalú tanítás, nevelés.

Kiragadva néhány idézet:

„Hiszen a lelkek azért öltözködnek testbe, hogy meg­kísértessenek, hogy megpróbáltatásokat élhessenek ke­resztül, hogy a megszerzett jót, az elismert igazat próbára tegye az idő, az alkalom, a körülmény, a végzet, a sors….”

„És eljön az idő, amikor azokért a szenvedésekért és nehéz megpróbáltatásokért, amelyek titeket ezeknek fel­ismerésére kényszerítenek, megalázkodással adtok majd hálát, holott most azért imádkoztok, hogy az Isten távoz­tassa el azokat tőletek. Mert azok a megpróbáltatások a ti lelketek nevelőeszközei, azok hozzák majd ki belőle az eredményeket, amelyeket kedvtelve, megelégedéssel rak­tok félre, mint a földi élet eredményeit…”

„Mert nincsen elhagyva a földi ember, hiába látszik kietlennek, vigasztalannak és sivárnak a földi élete; sőt még akkor sem, ha a legnagyobb szenvedések és megpró­báltatások vannak is elhintve az élete útján.” (Evangéliumi spiritizmus-I.)

„Az élet mindenkinek rejteget megpróbáltatást. Nincs egy sem, aki kivétel volna a sors kezében. Csak nem egy­szerre jön. Balga az az ember, aki beleringatja magát a kiváltságosság állapotába, mert bizony mindenkinek minden­ből le kell vizsgáznia. Úgy a gazdag, mint a szegény próba alatt van, tehát sem az elbizakodásra, sem a kétségbeesésre nincs oka az embernek…” (Névtelen Szellem közleményei-I.)

„Megpróbáltatásul vagytok a földre küldve, azokért a megpróbáltatásokért, amelyek a lelketekből kiváltják, kiolvasztják az igaz mennyei értékeket, és elválasztják az énetekben a salaktól…” (Ezoteriák-I)

ÁGOSTON

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon