"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
HÚSVÉT 2024 Nagyszerda
HÚSVÉT 2024 Nagyszerda

HÚSVÉT 2024 Nagyszerda

A Feltámadás misztériuma 4.

Ma Nagyszerda van. Érdemes végig gondolni: mi történt ezen a rövidke héten? Jézus bevonulása Jeruzsálembe, dicsőítés, hozsánna, elárulások, keresztre feszítés.
Hogy a lelkünkben mi történt ezen a héten, azt megpróbálom Adelma segítségével a HEPHATA-ból vett napi imákkal, és a Névtelen Szellemtől Eszter médium által kapott gondolatokkal megsegíteni.
Tehát Húsvétig minden nap lesz egy Adelma ima, és az ünnepnek, valamint az Úrvacsorának misztériuma részletekben a Mikor a lélek ünnepel c. kötetből. És miután ‘javasolt’ az Úrvacsora a hét vége felé, így hát annak is napokra felosztott részletei.

VAY ADELMA: NAGYSZERDA: Máté 22:39


„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.”
Add, édes Istenem, hogy e parancsolatodat soha szem elől ne tévesszem, hogy szívemben éljen, és a felebaráti szeretet cselekedeteiben
nyilvánuljon. Krisztus tudta, mennyire szereti minden ember önmagát, azért mondta: „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” Édes Jézusunk!
Te Magad mutattad meg nekünk az emberszeretetnek legmagasztosabb példáját, mert jobban szeretted az emberiséget, mint Tenmagadat. A Te
dicső példád világítson folyton előttünk. Magunkról megfeledkezve felebarátainkat akarjuk szeretni és nekik szolgálni; jót akarunk tenni
azokkal, kik minket megbántottak, s nem csupán azokhoz jók lenni, akiket szeretünk. Sőt szeretni akarjuk azokat is, akik minket gyűlölnek.
Uram, Jézusom, adj a Te mindent felülmúló hatalmas szeretetedből, hadd árassza el az lelkünket és szívünket, hogy tudjunk szeretni akkor is,
amikor az nehezünkre esik, hogy ekként szívünket minden rossz hajlamtól és indulattól tisztán megőrizhessük. Add, hogy szeretetünk
helytelen, vagy tisztátalan ne legyen soha, hanem azt, mint Istentől szívünkbe helyezett legszentebb, legdrágább égi kincset tisztán és
szeplőtlenül megőrizzük, úgy, mint a mennyben az angyalok. Ámen.

Vay Adelma: Hephata – Nagyszerda – ima

HÚSVÉT – ISTEN ÁLDOZATA KRISZTUSBAN 4.

Vesd el tehát minden hiábavaló aggodalmadat és félelmedet; tépd ki magadat abból az igézetből, amelybe téged a sátán taszított, amikor a kétségbeesésben, a nyomorúságban érzed és hiszed magadat, mert kevésnek és gyarlónak látod az erődet, hogy kiemelkedhessél azokból a lehetőségekből, amelyekben szenvedsz. Nyisd meg a lelkedet Isten előtt, Krisztus előtt; dobj oda mindent, ami téged a látszatvilág értékeihez kötözött. Dobd oda a hiúságodat, gőgödet, önzésedet, dobd el a gyűlöletedet, indulataidat, bosszúdat; dobd el a testiségedet, hazugságaidat, az önmagád altatására kitalált részletigazságaidat, s add át magadat Istennek, mert ő neked Krisztusban bűnbocsánatot ígér.
Bűnbocsánat! Vajon meg lehet-e a bűnöket bocsátani? Lehet-e a megtörténtet meg nem történté tenni? Vajon fel lehet-e morzsolni a sziklákat, át lehet-e hidalni a végtelenséget? Amikor olyan kicsiny dolgokon sem tudjátok magatokat túltenni, amilyenek a változandóság világában állnak előttetek: lehet-e vajon akkor a megtörténtet meg nem történté tenni?! Ha az ember gonoszt cselekedett, és annak következményei ott állnak előtte a világban, s hatásokkal veszik körül az életét, meg lehet-e mindezt semmisíteni azzal a bűnbocsánattal, amit az ember érez?
Hiszen az igazság törvénye nem tűr meg semmit, ami nem igazság!
Az igazság számon kér mindent, amit az ember cselekedett!
Az igazság előtt nem lehet letakarni semmit, mert hiszen az igazság éppen azért igazság, hogy mindent a maga valóságában állítson az ember elé! Vajon van-e egyáltalában bűnbocsánat, van-e jóvátétel, van-e engesztelés? Bizonyára van, ha az Isten ígéretet tett erre nézve az embernek. Az igazság mindazokat a hézagokat megmutatja, amelyek úgy keletkeztek, hogy az embernek igazat és jót kellett volna cselekednie, de nem azt cselekedte.
Az igazság mindazokat a törvénytelen alkotásokat meg mutatja, amelyeket nem lett volna szabad létrehoznia, de amelyeket az ember mégis megcselekedett, mert tévedett, azaz bűnt követett el az igazsággal szemben. A rossz cselekedetek következményei a hézagokkal és a mulasztásokkal együtt felvonulva mind vádlókként sorakoznak fel az ember lelki világa előtt. Isten az igazságot meg nem másítja és nem másította meg. Az igazság igazság marad mindörökké, és aki az igazsággal szemben helytelenül cselekedett, azt az igazság vádolja is, mert az igazság nem tehet igazságtalanságot. Ha valaki igazságtalanságot cselekszik, vajon azt az igazság valaha elmossa-e, megsemmisíti-e?
Nem! Ha valaki tévedett, a tévedést valamikor helyrehozza-e az igazság? Helyrehozhat-e, jóvátehet-e valamit a földi ember?
Nem! Az ember a maga bukottságában, tökéletlenségében, nyomorúságos, elvetett állapotában a maga erejéből soha semmit jóvá nem tehet, soha semmit helyre nem hozhat. Minden napnak megvan a maga tennivalója; minden perc, minden óra, amelyet a földi ember eltölt – és helytelenül tölt el – elmúlik. Vajon visszahozhatja-e valaki azt az időt, hogy kivegye belőle a helytelent, a rosszat, és jóval töltse be? Vajon rendelkezik-e a földi ember a jövővel, vagy hatalmában áll-e a múltat visszahozni, hogy azt helyreigazgassa?
Az embernek nincs hatalmában semmi; sőt mivel minden órának, minden percnek megvan a maga kötelezettsége, amelyet a földi élet kiszabott rája, ennélfogva a mából, a mai nap kötelezettségéből sem vehet, el, hogy azzal a tegnap hézagjait kitöltse, mert akkor meg a mai napban keletkezik hézag. És Isten, a szeretet Istene mégis talált módot rá, hogy az igazság betöltessék, és az emberi lélek is megmeneküljön a múlt következményeitől.

Mikor a lélek ünnepel: HÚSVÉT – ISTEN ÁLDOZATA KRISZTUSBAN 4.– Folytatás holnap

AZ ÚRVACSORA MISZTÉRIUMA 4.

Légy velünk feltámadott Jézusunk!


A te Szentlelkeddel áldd meg e kenyeret és áldd meg e pohárt, amelyet ők magukhoz vesznek, hogy mint ahogyan ez a kenyér egy és a te szent tested egy, mint ahogyan ez a pohár a te kiöntött vérednek ábrázolója, amellyel Te szövetséget kínálsz az elbukott embernek: úgy ők is egyek legyenek benned. Általad, s Te is a te Szentlelked által velük egy légy, általuk cselekedjél a te akaratod szerint itt e múlandó életben és az örökkévalóban mindörökké!
Amen.

Azt mondja az Úr: Ez a kenyér az én testem, mely tiérettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Azt mondja az Úr: Ez a pohár az újszövetség az én vérem által, mely kiontatik a bűnök bocsánatára; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre; és ameddig e kenyeret eszitek és e pohárt isszátok, az én halálomat hirdessétek, míglen eljövök. Mindaddig az Úr halálát hirdetjük, míg Ő eljön azokért, akik itt e földön élnek, mindaddig az ő halálát hirdetjük, míg az emberiség a tévelygő utakon jár, hogy megtérjen tévelygéseinek útjáról, és keresse az üdvösséget, keresse az Istennel való szövetséget, keresse az Istennel való kiengesztelődést, amely őt az igazságra elvezéreli. Tehát mindaddig, míg Ő el nem jön, hogy felvigye magával azokat, akik hittek benne, és az ő akarata szerint cselekedtek, az ő halálát hirdetjük. Mert az ő halála által bűnbocsánatot és kiengesztelődést nyer a földi ember, Isten megbocsátja az ő vétkeit és elvezérli arra a kiengesztelő útra, amelyen elvégzi a törvénnyel való számadását. Nem úgy, mint ahogy ti hittétek, nem úgy, ahogy ti elképzeltétek, hanem a Krisztus engesztelése szerint. Ez pedig titok; mindaddig titok marad, hogy kinek, mit, mennyit bocsát meg az Úr, ameddig az emberlélek meg nem tisztul, mert mindaddig kísértésnek van kitéve, és a kísértő mindent felhasznál, mindent kihasznál, hogy az ember lelkének vesztére törjön. Tévigazságot hirdet, tévutakra vezeti az ember lelkét, hogy ha az egyik veszedelemből kimenekült, a másik veszedelemben megfoghassa és kifoszthassa minden hitéből, minden reménységéből, és újra szembe állíthassa az ember lelkét az Isten bűnbocsátó kegyelmével. Tehát, testvéreim, az ember lelkének mindig függőben kell maradnia Isten kegyelmével szemben, mert Isten nem engedi meg, hogy egy test is dicsekedhessék az ő kegyelmével szemben. Mert az ember test, és az ő gondolatai, okoskodásai, elvei testiek, mert ő test szerint ítél, Isten azonban az ő kegyelmessége és irgalmassága szerint osztja a bűnbocsánatot és az üdvösséget. „Ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik”, – azt mondja az Úr. Az ő teste megtöretett a bűnök bocsánatára. Hasonlóképp az embernek is, akt eszi az ő testét és issza az ő vérét, aki Krisztust magába fogadja: az önző test, az önző világ, az önző természet számára meg kell törettetnie. Mert nem lehet e világ kívánságainak és egyidejűleg Krisztusnak élni! Mert valakik szeretik a testet, és a test kívánságai szerint járnak, a test örömét hajszolják, azok nem lehetnek Krisztuséi, mert a „test és vér nem veheti Isten országának örökségét”.

Mikor a lélek ünnepel: HÚSVÉT – AZ ÚRVACSORA MISZTÉRIUMA 4. – Folytatás holnap

Nagyszerda

A Hangzó Biblia a Pannonhalmi Bencés Főapátság felügyeletével és fordításában megjelent Biblia szöveghű felolvasása az Újszövetségi Szentírásból Halász Judit hangján. (A protestánsok is nyugodtan hallgathatják.)

Az egész nagyhét minden napja fel lesz téve.

Nagyszerda.

Ezen a napon Iskariótes Júdás, Jézus egyik tanítványa beleegyezett, hogy harminc ezüstért elárulja Jézust a farizeusoknak. A templomokban erre az eseményre emlékeznek, amely a zsoltárok és felolvasások ünnepélyes és szemlélődő istentisztelete.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon