"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
HÚSVÉT 2024 Nagypéntek
HÚSVÉT 2024 Nagypéntek

HÚSVÉT 2024 Nagypéntek

A Feltámadás misztériuma 6.

VAY ADELMA: NAGYPÉNTEK; Máté 26:39


„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg.”
Ekként szóltál, Úr Jézus, az Olajfák hegyén, a szenvedések éjjelén. Te előre láttad a bekövetkezendőket, és tudtad, mi vár Reád. Nemcsak a Te
szenvedéseidet, hanem minden ember elmúlt és eljövendő bűneinek terhét is Magadra vetted; mindenki iránti szeretetedből áldoztad föl Magadat, hogy az egész emberiség előtt a tántoríthatatlan hit és megadás példája légy, hogy szereteted és alázatosságod égő szövétnek gyanánt világítsa meg mindenki előtt az Istenhez vezető utat. Előre látva borzasztó szenvedéseidet, szorongás fogta el lelkedet, én Megváltóm, és kérted az Atyát, hogy múljék el Tőled a pohár, de hozzá tetted: „ne az én akaratom, hanem a tiéd teljesedjék.” Úr Jézus, Neked, az erősek legerősebbikének is imával kellett magadat a küzdelemhez megerősítened. És mit teszünk mi? Megütközünk azon, ha Isten megpróbáltatásokat küld reánk és sokkaljuk a legcsekélyebbet is. És fájdalom – elfelejtünk forró és bensőséges imával Istenhez fordulni, nem mondjuk: „Atyám, legyen meg a Te akaratod!” Komoly és mélyen átérzett imával akarok Feléd közeledni Istenem, és kész vagyok Neked mindent feláldozni. Megváltóm, Veled akarom mondani ma és mindennap: „Atyám, ne az én akaratom, hanem a tiéd teljesedjék!” Ámen.

Munkácsy Mihály – Ecce Homo

HÚSVÉT – ISTEN ÁLDOZATA KRISZTUSBAN 6,

Ti azonban, akiknek a lelkébe Isten elhintette az üdvösség reményét, akiknek lelkében visszhangzik a hívó szó, térjetek meg ahhoz, aki titeket megkeresett, és aki titeket folyton keres, aki veletek van, aki nektek nem szűnik meg az ő bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét odaajándékozni. Ti legyetek az övéi mind testben e múlandó életben, mind pedig lélekben, az örökéletben.
Hogy véghez vihesse rajtatok a maga munkáját, hogy titeket fokról-fokra kiemelhessen, boldogíthasson és az ő gyermekeivé tehessen. Testvéreim, ha megértettétek, hogy Ő szeret benneteket, ha megértettétek az utolsó vacsorán adott új parancsolatát: „Szeressétek egymást, mert arról ismerlek meg titeket, hogy az enyéim vagytok, ha egymást szeretitek“, ha ti felismertétek egymásban az Istent megértő szellemet, az örökélet királyi boldogságának várományosát, akkor gyakoroljátok ezt a szeretetet egymással és egymás iránt.
Ha van is árnyék köztetek, ha a félreértésnek és a meg nem értésnek szelleme körül is fonta a lelketeket egyik másik alkalommal, ha vannak is köztetek félreértések, szaggassátok el azt a szövevényt magatok körül. Vágjatok rést azon a magatok alázatosságával, és keressétek meg a másik lelket, Istennek az embertestben rejtőző gyermekét. Igazítsátok el egymással azokat a félreértéseket és meg nem értéseket, amelyek, mint szürke fátylak külön-külön bevonják mindegyik lelket, és különállókká, egymástól elszakítottakká tesznek benneteket. Közeledjelek megértéssel és szeretettel Istennek ahhoz a másik gyermekéhez, aki ugyanúgy várja az Isten Lelkéhez való közeledést és azt az alkalmat, amelyet nektek az ő ingyen való kegyelméből nyújt, hogy az ő asztala előtt megjelenhessetek.
És a lelketeket kitárva Őt keressétek, hogy Ő a lelketekben lakozást vegyen, irányítsa az életeteket, hogy minél kevesebb helytelent és téveset, ellenben minél több igazat cselekedjetek, nem azt keresve, hogy „jóvá tegyétek“, amit rosszul cselekedtetek.
Ne keressétek a „jóvátételt“, hanem egész lelketeket, egész szíveteket tegyétek oda az Úr oltárára. Áldozzátok meg azt, ami bennetek földi, mulandó, ami nem képes befogadni az örökkévalót, az Istentől valót, amit nem vihettek el magatokkal, és nem állíthattok Isten elé. Mindent áldozzatok oda, hogy ő elvegye és megsemmisítse azt, és helyébe adjon nektek mennyei ruhát, az alázatosságnak, a megértésnek, a szeretetnek, a hitnek, a reménységnek ruháját. Hogy illendőképp felöltözködve állhassatok meg előtte, hogy ő hozzátok lehajolva veletek eggyé legyen, és veletek együtt munkálkodhassék a ti és az utánatok következők boldogulásáért.
Végezzétek el azt a munkát, amelyre el vagytok híva, az által a kicsiny mennyei mag által, amely a lelketekben csírázik, hogy megnövekedjék, virágot hozzon és gyümölcsöt teremjen a ti örökkévaló életetekben. Mert ugyan micsoda maradandót tudtok itt e földi világban cselekedni? Nagyon keveset. Munkálkodjatok tehát a mulandóban; és ha múlandó értékű is az, amit cselekedtek, mégis igyekezzetek azon, hogy hasonlóvá tegyétek azt az örökkévalóhoz. Ha csak egy szikra lesz is benne, amely hasonlít ahhoz, amit Isten kíván tőletek, cselekedjétek azt meg, áldozzátok érte oda a mulandót, azt, ami a lelketeknek egy pillanatra talán kedves, ami a lelketeknek egy pillanatra talán hízeleg.

Mikor a lélek ünnepel: HÚSVÉT – ISTEN ÁLDOZATA KRISZTUSBAN 7.– Folytatás holnap

Munkácsy Mihály – Krisztus Pilátus előtt 

AZ ÚRVACSORA MISZTÉRIUMA 6.

Hálát adok Neked, mennynek és földnek hatalmas Istene!
Hálát adok neked, én Uram, Jézus Krisztusom! Meghallgattad a te gyenge szolgádat, és erőt, lehetőséget adtál nekem, hogy akiket rám bíztál, a te lábaidhoz vezethetem. hogy Te őket megáldd, hogy Te őket megszenteld. Hálát adok neked, Istenem, szeretetnek Istene, hogy az ő szívükben a feléd lobogó lángot felgyújtottad, és ez a láng átmelegítette az ő lelküket, és felébresztette bennük a feléd való vágyakozást, felébresztette az örökélet után, a neked tetsző élet után való igyekezetet. Oh, Uram, könyörülj rajtuk, és rajtam, és védd meg ezt a lángot a külvilág szellőjétől, hogy el ne aludjék ez a szent és tiszta lobogó láng, amely folyton feléd lobog, feléd kívánkozik, feléd vágyakozik! Védd meg ezt a lángot az ő szívükben a te szent palástoddal. Takard be őket mindnyájukat, és gyűjtsd össze őket mindnyájukat a te palástod alá, hogy mindnyájan egyek legyenek benned. Hogy mindnyájuk lelkét egy szent törekvés hassa át, hogy a te lábaidnál maradhassanak, a te igéidet hallgassák, a te akaratod szerint cselekedhessenek. Hogy ameddig itt e földi életben a múlandó pályát róják, el ne tévedjenek, a tévelygések országútján meg ne akadjanak, hanem folyton reád tekintve haladhassanak előre, ameddig a te országodba nem érnek. Ameddig a te országodban otthont nem találnak, hogy ott megpihenhessenek, hogy ott megigazíttassanak és megszentelődhessenek, hogy elvehessék tőled az ő részükre fenntartott dicsőségnek koronáját. Hálát adok neked, Istenem, hogy Te a mi Urunkat, a Jézus Krisztust elküldted, hogy benne minden rendű és rangú, kicsiny és nagy, gyenge és erős, tudós és tudatlan megtalálhassa a lelkének üdvösségét.
Megtalálhassa az életének célját, megtalálhassa az elvesztettet, amelyet a bűnbeeséssel vesztett el. Hálát adok neked, Uram, hogy a te akaratodnak mindenen keresztül érvényt szerzel, hogy minden a te elgondolásod, a te terved szerint történik. Hogy senki és semmi gátat nem vethet annak, amit Te eleve elrendeltél.
Hogy azokat, akiket az üdvösségre elhívtál, el is vezéreled a te utadon, amelyet minden ember elé szabsz, és amely útra minden emberlelket hívogatsz, amely útra minden emberlelket felfigyeltetsz.

Mikor a lélek ünnepel: HÚSVÉT – AZ ÚRVACSORA MISZTÉRIUMA 7. – Folytatás holnap

HANGZÓ BIBLIA – Halász Judit felolvasása

Nagypéntek

Hangzó Biblia a Pannonhalmi Bencés Főapátság felügyeletével és fordításában megjelent Biblia szöveghű felolvasása az Újszövetségi Szentírásból Halász Judit hangján. (A protestánsok is nyugodtan hallgathatják.)

Az egész Nagyhét minden napja fel lesz téve.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon