"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
HÚSVÉT 2024 Nagycsütörtök
HÚSVÉT 2024 Nagycsütörtök

HÚSVÉT 2024 Nagycsütörtök

A Feltámadás misztériuma 5.

Ma Nagycsütörtök van. Érdemes végig gondolni ettől a naptól Húsvétig: mi történt ezen a rövidke héten? Jézus bevonulása Jeruzsálembe, dicsőítés, hozsánna, elárulások, keresztre feszítés, Feltámadás.
Mennybemenetel.
Hogy a lelkünkben mi történik ezen a héten, azt megpróbálom Adelma segítségével a HEPHATA-ból vett napi imákkal, és a Névtelen Szellemtől Eszter médium által kapott gondolatokkal megsegíteni.
Tehát Húsvétig minden nap lesz egy Adelma ima, és az ünnepnek, valamint az Úrvacsorának misztériuma részletekben a Mikor a lélek ünnepel c. kötetből. És miután ‘javasolt’ az Úrvacsora a hét vége felé, így hát annak is napokra felosztott részletei.

VAY ADELMA: NAGYCSÜTÖRTÖK; Máté 26:28


„Az én vérem az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.”
Megváltóm! Teljes lelkemből akarom ma Veled megünnepelni a szent vacsorát. Lélekben Hozzád járulok, és kérlek, engedj részesülnöm
magasztos áldozatod érdemeiben. Bűneinktől való megszabadításunkért szenvedtél, édes Jézusom, óh ne hagyd ezt elfelednem soha! Mintha csak
látnálak tanítványaid között, amint nyújtod nekik a kenyeret és a bort; ez a Te tested, ez a Te véred, mely érettünk adatik és kiontatik. Az
úrvacsorát a Te emlékezetedre kell megünnepelnünk, és ha hittel cselekesszük, akkor megbocsáttatnak a mi bűneink. Jézusom, a Te követőd és tanítványod akarok lenni. Ha kísértések környékeznek, és a bűnbeesés veszélye fenyeget, a Te szenvedéseidet és szeretettel intő szavaidat idézem emlékezetembe, és a Te önfeláldozásod erőt ad nekem, hogy legyőzzek minden rosszat. Ámen.

Vay Adelma: Hephata – Nagycsütörtök – ima

HÚSVÉT – ISTEN ÁLDOZATA KRISZTUSBAN 5.

Az ember jó helyett gonoszat cselekedett; mi fogja azt elmosni, hogyan kerül a rossz helyébe jó? Bizonyára nem az embernek a maga erejéből, maga tökéletességéből, hanem az Isten szeretetéből, mert csak a tökéletes szeretet adhat önmagából, csak a tökéletes jó töltheti be azokat a hézagokat, amelyek az ember bűnbeesése és tévedése által keletkeztek. Ha pedig Isten ilyen nagyon szeretett minket, és ha Isten a magáéból adott, az ő szeretetéből töltötte be az igazság törvényét, ha Isten a maga Lelkéből ajándékozott nekünk, hogy kivonjon bennünket az igazság hatalma alól, és felemeljen önmagához, hogy megérthessük az ő szeretetét: vajon nem kell-e az emberi léleknek mélyen önmagába tekintenie? És mindenét odaadnia, amiről azt hiszi, hogy az övé, azért a szeretetért, amellyel Isten megkereste őt, hogy megtarthassa magának, hogy boldogíthassa őt, és az örökéletet ajándékozhassa neki?! Vajon nem kell-e az embernek végtelen hálával gondolnia Isten mélységes szeretetére?
Aki szeretett minket, mielőtt őt ismerhettük volna. Aki megkeresett, amikor még a bűn álmában mélyen aludtunk, amikor még nem tudtuk, hogy mit cselekszünk, mert a lelki és szellemi tudatunk halott volt?! Istennek gondja volt reánk, hogy a szakadékokból kiemeljen, életre ébresszen és előhívjon az életre; mi tehát nem vagyunk többé a magunkéi, nem rendelkezhetünk önmagunk felett, hanem azéi vagyunk, aki minket megkeresett. Aki minket megváltott, aki érettünk önmagát adta oda váltságul, hogy az igazság betöltessék, és a múlt ne kérje számon tőlünk azokat a hiányokat, amelyeket nem töltöttünk be, és ne hívjon számadásra azokért a tévedésekért és gonoszságokért, amelyekkel az igazságot megsértettük, amikor a lelkünk tévelygéseivel és gonoszságaival hintettük tele a világot.
Nem szükséges-e hát, hogy a lelkünkben mély hálaadással és alázatossággal meghajolva vegyük Istennek ezt az ajándékát, és új erőre kapva – amelyet szintén – Isten ajándékozott nekünk – felvegyük a harcot mindazokkal a következményekkel, amelyek Isten előtt elrettentők. Hogy a mi megismert, Istentől kapott erőnkkel hadakozzunk azok ellen a gonoszságok ellen, amelyek bennünk és körülöttünk mint kísértések és mint kihívó ellenfél még mindig ott állnak, és várják, hogy legyőzzük őket?! Hiszen ha mi nem győzzük le azokat, azok győznek le minket! És ha már Isten az ő bűnbocsátó kegyelmével kiemelt bennünket a múlandóság törvényéből, ne adjuk oda a mi Istentől való elhívatásunkat könnyű prédául a gonosznak, a tévelygés szellemének, hanem harcoljunk keményen, álljunk szembe vele, hogy legyőzzük őt! Ezzel szolgálatot teszünk az egész teremtett mindenségnek, mert hiszen eltöröljük a gonoszt annak minden maradékával együtt. De ezt a harcot testvéreim az embernek legelőszőr önmagában és önmagával kell megharcolnia. Először önmagában kell diadalt aratnia a tévedés szellemével szemben, és mindent fel kell áldoznia, mindent oda kell dobnia, ami az övé, de mindent megtartania, amit Isten ajándékozott neki az ő szent Fia által abban a szeretetben, amely szeretettel kiemelte a bűnök és tévelygések útvesztőjéből, azaz e világból.
Mert ez a világ mélyen alá van süllyedve a tévedésbe, ez a világ nem hallja meg az Úr hívó szavát. Ez a világ gépiesen kárhozatra vivő cselekedeteivel cselekszik, hogy ebben a múló testi létben haszontalan és könnyű örömöket élvezhessen.

Mikor a lélek ünnepel: HÚSVÉT – ISTEN ÁLDOZATA KRISZTUSBAN 6.– Folytatás holnap

AZ ÚRVACSORA MISZTÉRIUMA 5.

És valakik eszitek az Úrnak testét, a halálnak testét feláldozzátok az örökkévalóság oltárán, a Krisztus igazságában, a Krisztus akarata szerint. Mert a test a bűnnek menedéke, az ellentét eszméjének és az Isten igazságának csatatere, ahol utolsó és nagy csatáját vívja az ellentét a megtérni akaró lélekkel. Azért tehát a testet fel kell áldozni, annak el kell égnie a küzdelemben, hogy diadalt vehessen az Isten igazsága a szellem részére.
Az ellentétnek el kell veszítenie a csatát, mert az ellentét szemben áll Isten igazságával. Az Úr teste és vére ebben a küzdelemben harcol bennetek, ebben a küzdelemben diadalra visz titeket; a ti nemes, tiszta és szent elhatározásotokat diadalra viszi anélkül, hogy ti a magatok erőfeszítő nagy akarásával küzdenétek. Nektek semmi más dolgotok nincs immár, mint a ti testeteket felajánlani Krisztus szent ígéretének szolgálatára, és Ő végzi el veletek, rajtatok a ti üdvözítéseteket. Azért kell tehát magatokat testestől lelkestől felajánlanotok, hogy magatokból ne tartsatok meg semmit a múlandó élet részére, hanem mindenestől odaajándékozzátok magatokat az Úrnak, hogy Ő az ő teste és vére által megelevenítse a ti lelketeknek testét, felruházza azt mennyei ruhával az ő ígérete szerint, hogy helyet foglalhassatok az övéi közt az ő országában, ahol Ő él és uralkodik mindörökké.
És mint ahogy a kenyér egy test, az Úr teste is egy, és ti mindnyájan az ő teste és vére által részeivé lettetek egymásnak, ti együtt képeztek egyet, egy gyülekezetet, amely gyülekezetnek feje Ő, Aki előttetek jár a küzdelemben. „Epohár az újtestamentum az én vérem által!” Újtestamentum! „A régiek elmúltak”, a régi szövetség lejárt. Hiszen Isten lehajolt hozzánk az ő szent Fiában, Aki a tökéletes törvényt, Istennek tökéletes törvényét, az áldozatos szeretet törvényét hozta le, Ő maga járt elől, feláldozta önmagát, hogy ez a szövetség teljes legyen az Isten és az ember közt az ő vére által; hogy az ember elnyerhesse a kiengesztelődést, a bűnbocsánatot. „Igyatok ebből mindnyájan. ” Mert ahogy mindnyájan isztok belőle, mindnyájótokban Krisztus vére, Krisztus áldozatos szeretete kering, s mint ahogy a vér a testben mindent felszív, ami tisztátalan, és mindentől megtisztítja a ti egységeteket, a ti lelketeknek szövetségét Istennel; minden tisztátalanságot kitakarít és elhárít az útból, hogy abban meg ne botoljatok, úgy Krisztus vére megtisztít. Krisztus áldozata megszabadít a bűntől és a bűnre való hajlandóságtól.
És ameddig Ő ezt a munkát rajtatok végzi, veletek van, bennetek lakozik, egyre munkálkodik, míglen az ő munkája, az újjáteremtés munkája, az újjászületés munkája befejeződik rajtatok. Igyatok azért ebből mindnyájan, várva Krisztusnak, a mi Urunknak jelenlétét, veletek való közöltetését, hogy megigazíthassatok, megtisztulhassatok és megszentelődhessetek.

Mikor a lélek ünnepel: HÚSVÉT – AZ ÚRVACSORA MISZTÉRIUMA 6. – Folytatás holnap

Nagycsütörtök

A Hangzó Biblia a Pannonhalmi Bencés Főapátság felügyeletével és fordításában megjelent Biblia szöveghű felolvasása az Újszövetségi Szentírásból Halász Judit hangján. (A protestánsok is nyugodtan hallgathatják.)

Az egész nagyhét minden napja fel lesz téve.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon