"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
HÚSVÉT 2024 Húsvéthétfő
HÚSVÉT 2024 Húsvéthétfő

HÚSVÉT 2024 Húsvéthétfő

Húsvéthétfő

VAY ADELMA: FÖLFELÉ


Emeljétek föl szemeteket és szíveteket Istenhez! Emelkedjetek ki a földi nélkülözések közül oda, ahol az angyalok kara zeng hálaéneket; emeljétek föl szellemeteket a menny felé szívvel és ajakkal dicsérve az Atyát! Dicsőítsétek Őt hangosan, mint az angyalok, és igyekezzetek hozzájuk hasonló tiszták és jók lenni. Mindig és mindenütt Isten dicsőítése és szolgálata legyen legfőbb célotok. Adj erőt Istenem, hogy a Te gondolatodtól áthatva, minden szenvedés és bánat között élő hittel mondhassam: „Uram, nem szakadok el Tőled soha!” Ámen.

Húsvét hétfő – Budapest 2024

HÚSVÉTI IMA.


Imádlak Téged, Istennek szent Fia, örökéletnek kútfeje,

a mi irgalmas, kegyelmes Atyánknak elsőd teremtett Szelleme, aki lehoztad az Igét az Atyától, és elhintetted a mi szíveinkben, hogy gyümölcsöt teremjen nekünk, bűnösöknek. Magasztaltassál, feltámadott üdvözítő Jézus, aki a bűnt és halált legyőzted, és nekünk szabadulást, örökéletet küzdöttél ki haláloddal és feltámadásoddal. Dicsérjen Téged minden hívő, az Atya minden gyermeke, kik mind a tieid a hitben, mind a tieid a szeretetben, az örökéletben, melyet általad nyerték az Atyától. Dicsőítünk Téged, megváltó Jézusunk, mi, a te megváltottaid, akik a te szárnyaid alatt munkálkodunk az Atya szőlőjében; akik a te segítségeddel vagyunk, amik vagyunk, akik a te erőddel, a te fényeddel övezzük fel magunkat, hogy az Atya irgalmát és szeretetét elnyerhessük. Édes Megváltónk, éltető erőnk, eszményeink, érzéseink központja, Téged magasztalunk, a te nevedet áldjuk szívünkkel, lelkünkkel. Fogadd tőlünk ünneplésünket, marasztalásunkat, dicsőítésünket! Végy minket a te szeretetedbe, a te oltalmadba és kegyelmedbe, és vezess bennünket a mi Atyánkhoz, Istenünkhöz, akitől Te alászálltál, hogy minket felszabadíts, hogy minket megments a haláltól, a szenvedéstől. Oh vezess, vezess bennünket felfelé, oda, ahova nem ér el a kísértő szava, ahol megpihenünk, ahol otthon vagyunk, az égi hajlékba, ahol Te lakozol az Atyával mind örökön-örökké. Ámen. Dicsőség Neked mennyen és földön, örök Istenünk!

Örömöt, boldogságot visszhangoz minden,

mert föltámasztottad a mi Urunkat, Mesterünket a halálból. Megnyitottad a sírok száját, és a halottaknak föltámadást, a bűnösöknek szabadulást hirdet a 22 mai nap. A te kegyelmed és szereteted ma ért le a földre embereknek megérthető alakban. Azért örül a mi lelkünk, azért dicsér a mi ajkunk, mert érezzük a te közelségedet, érezzük a te szeretetedet, atyai szívednek dobogását. Oh ébreszd fel a holtakat, gyűjtsd egybe az élőket, hogy Téged dicsőítsenek, magasztaljanak. Oh örök Isten, jóságos Atyánk! Add, hogy mind megismerjenek, mind a te igéidet hallgassák, a te akaratodat cselekedjék, hogy a mi Urunk, Üdvözítőnk halálával és feltámadásával mind meghaljanak a bűnnek, és feltámadjanak az igazságnak követésére, hogy mindnyájan egybeforrva a szeretetben és boldogságban dicsérhessünk Téged mindörökké.

Ámen.

A NÉVTELEN SZELLEM közleményei III. – Eszter médium

Húsvét hétfő – Washington a fehér ház kertjében 1911

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon