"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
AZ IGE TESTTÉ LETT
AZ IGE TESTTÉ LETT

AZ IGE TESTTÉ LETT

KARÁCSONY — Az Ige testté lett

MIKOR A LÉLEK ÜNNEPEL – A NÉVTELEN SZELLEM tanítása Eszter médium útján a Bevezető ima utolsó bekezdése

“Üdvözítő Jézusunk, szállj le hozzánk, és szállj le mindazokhoz, akik Tégedet keresnek, akik rólad tudnak, akiknek a lelkében hiányok vannak: töltsd be azokat a Te irgalmasságoddal, a Te szereteteddel, hogy mindnyájan megismerjenek Téged, és általad az Atyát, a szeretet Istenét, aki mindnyájunkat hív, aki mindnyájunkat vonz az üdvösség felé Átalad, Ámen.”


Tibor és Lajos Karácsonyi üdvözlete

Krisztus a világ Világossága
Az 1939-es Égi Világosság nyomán. Az idézetek az 1939-ben megjelent Kárma és Kegyelemből vannak

A Névtelen Szellem megnyilatkozása Eszter médium által

“…Ti, a késői kor gyermekei, ennek a befejezéshez közelálló korszaknak a végén újra halljátok az angyal szavát; nektek is hirdeti azt az igazságot, amelyet kétezer évvel ezelőtt a világnak, a hívő emberlelkeknek hirdetett: Megszületett a Messiás, az Isten ígérete beteljesedett mert íme, az Ige testté lett, és itt lakik az emberek közt. A Világosság felöltötte a sötétség testét, széjjeljárt az emberek között, és széthintette Isten Igéjét, Isten Igazságát, hogy az ember lelke magába szívhassa, hogy az isteni kegyelem felemelhesse őt ezel a világossággal egy magasabb létállapotba, hogy megnyissa részére a Mennyet és örökségének egy részét kezébe adja, amely örökség: a jó és a rossz közt való választani tudás.
Ennek a hiánya volt az amiért az emberi lélek az engedetlenség bűnébe esett. Ez volt az ok, amiért a száműzetés keserű kenyerét megízlelte, lelkileg lerongyolódott, (…)
Testvéreim, kik egybegyűltetek az Úr születésének ünnepet szentelni: én is hirdetem néktek az Úr kegyelmének, szeretetének nagy örömét, amelyet rátok ma és minden nap ki akar terjeszteni. Ma és minden nap; mert akik hisztek Benne, azokkal mindvégig együtt marad, a Szentlélek pedig elvégzi rajtatok a munkát, hogy ameddig itt a változások világában időztök, lekopjék rólatok a föld porával, piszkával és hamujával belepett külső burok, a tévedések burka, és megerősödjék, kialakuljon az örökkévaló ember, az Isten gyermeke, aki hivatalos a bűnbocsánatra, hivatalos az üdvösségre.
Az isteni kegyelem az Úr Jézus születésével új szövetségre hívja az emberlelkeket, új parancsolatokat, új törvényeket ad; nem a külső kényszer, hanem a belső lelki érzés alapján igyekszik az ember lelkéhez szólni.
Az ember lelkében ugyanis a szenvedések után nagyobb a fogékonyság a szeretet szavának meghallgatására (…)
“Dicsőség a magas mennyekben Istennek” mondja az angyali szózat. Az angyalok sokasága dicsőséget zeng ma és mindörökké Istennek, Aki nem feledkezett meg Tőle messze esett gyermekeiről.
A mennyek minden rétege visszhangozza Isten dicsőségét, egy pillanatra sem szűnik meg az Istent dicsőítő ének… (…)
“Békesség a földön a jóakaratú embereknek” … (…)
Mi a békesség? Isten elgondolása, Isten ajándéka, a mennyek természete, az összhang, a harmónia, amely mindenben és mindenkor összecsendül; amelyben nincs kirívó hang, nincs ellentétes akarat, nincs ellentétes cselekedet, és ennek folytán nincs ellentétes hatás, amely megzavarná ezt a békességet, összecsendülést, az emberi lélek örömét.
Fontos az öröm, mert erőforrást nyit meg a lélekben; az öröm táplálja és erősíti küzdésre a lelket… (…)
Isten megígérte, hogy elküldi az ő egyszülött Fiát. Most ez a Fiú veletek van, kopogtat a szívetek ajtaján, fáradt lelketeket támogatni készül, eltévelyedett szíveteket meg akarja igazítani, elsötétedett értelmeteket meg akarja világítani, a lelketeket át akarja hatni azzal a csodálatos szeretettel, amelyet Ő hozott a földre.
Ő ezzel a szeretettel egy jobb, igazabb, szentebb életet akar az embereknek ajándékozni. Azért hozta az ő szeretetét a földre, a bűnökben, tévelygésekben elmerült lelkek közé, hogy megkeresse mindazt, ami elveszett, egybegyűjtse itt a mulandó világban azokat, akik messze eltévelyedtek, hogy elvezesse őket a tévedésektől és bűnöktől mentes igaz életbe, a boldogságba, az üdvösségbe, ahová vissza várja az Atya minden gyermekét az időben és az örökkévalóságban.”

TIBOR és LAJOS

KARÁCSONYEST Vay Adelma: Hephata
Jézusunk, jó Mesterünk és Megváltónk! E Földön való dicsőséges megjelenésedet ünnepeljük ma. Végtelen jóságú Jézusunk, hallgass meg minket! Te vagy a mi reménységünk, erősségünk. Te vagy a mi magasztos példánk! Óh, segíts minket e nehéz földi pályánkon! Követni vágyunk Téged, de oly gyengék és gyarlók vagyunk! Szereteted szavával gyógyítsd meg beteg szellemünket, és tisztítsd meg lelkünket. Te, aki annyit szenvedtél és küzdöttél, könyörülj rajtunk, kik még mindig szenvedünk és küzdünk! Krisztusunk, jóságos Mesterünk! Neked és a te tanításaidnak szenteljük magunkat. Te, ki e Földön mindenkihez oly határtalan szeretettel, jósággal és kegyelemmel viseltettél, könyörülj rajtunk s hallgass meg minket! Ámen.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon