"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
SZFÉRÁK 4.
SZFÉRÁK 4.

SZFÉRÁK 4.

SZFÉRÁK LEÍRÁSA

Szférák – a lélek lakhelyei két inkarnáció között

Találtam egy jó beszélgetést Szabó Judit és Hullan Zsuzsa között. Jók a kérdések, jók a válaszok. Ha néha elhangzanak hivatkozások azok sajnos nem úgy mint Névtelen szellem, vagy Eszter médium. Nem hangzik el a Szellemi Búvárok hivatkozás sem. Pedig a honlapon szó szerinti idézetek vannak könyveinkből. Fejezetek vannak kivágva Eszter közleményeiből. Néhol apróbetűs hivatkozás egy kis utalás van csupán..

Pedig szükség lenne a konkrét hivatkozás. Jó nagy betűkkel kellene feltüntetni, hogy a keresők megtalálhassák …

Szabó Judit a “szakirodalomra” hivatkozik, sajnos. Pedig már megvolt a rendszerváltás. Vagy mégis félni kellene? Esetleg egyéb oka van?

Mindegy. Az a lényeg, hogy a gondolatok azonosak. Örüljünk ennek.

*

Szellemi szférák

Szellemtani alapok – Karsay István összeállítása a Kegyelem törvényvilága alapján

1. szféra:

purgatóriumi szféra. A föld alatt kezdődik, és 2 km magasságig tar a légkörben.
A Kegyelem törvényvilága érvényesül.

A lakók jellemzői:
Kegyetlenség, erőszak, durvaság zsarnokság érzékiség. Anyag imádása, durvaság, gőgös, dacos lelkek. Ez a viharzóna. Az ellenségek gyakran találkoznak itt, egymás bosszúja elől menekülnek. Testet öltve a gondviselés olyan pályára állítja őket, hogy alkalmat nyerjenek a kiegyenlítődésre (karma) Számukra a megszületés mennyországi állapotot jelent.

Több részből, rétegből áll:
– gyilkosok
– öngyilkosok
– rablók, tolvajok (pokol)
– Istentagadók, nihilisták, anarchisták
– Önzők, fösvények, pénzvágyók
– vad népek, pogányok birodalma

2. szféra:

Troposzféra középszint. 2-6 km között található.
Esőfelhők szférája, purgatóriumi középszint, valamivel finomabb érzésvilágú szellemek szférája. A 2.szféra szelleme sok ütközés folyamán megismerte, hogy önző törekvéseit büntetlenül nem elégítheti ki, mert mindig fájdalom a következmény. A 2.szféra szellemtípusa a hibát még mindig másban keresi, még nem érett meg arra, hogy önmagába tekintsen. A szellemek a törvénytől, mint hatalomtól félnek, de minden igyekezetük arra irányul, hogy a hatalmat kijátsszák. Önzők, kapzsiak, irigyek, ravaszok, testi vágyaiknak hódolók, haragosak, de indulataik rövidebb lejáratúak. Keresik Istent, de csak az általuk kívánatosnak tartott dolgok képezik imádságuk tárgyát. Közöttük sok az idegbeteg, örült, megszállt és más betegségben szenvedő. Le kell válni a fluidoknak a lélekről, ki kell égni, hogy tisztább szellemként tovább emelkedhessenek. Vad ösztönök, de a törvény csak egyszer engedi meg a győzelmet, a legyőzőből legyőzött lesz, és ekkor meglátják az érem másik oldalát is. Mozgalmas az élet, nagyobb a gondolatszabadság is. Nagy a gazdagság utáni kapkodás, jelen van a fekete mágia, a csalások és a lopások itt szintén itthon vannak. A földi világ igen nagy hányadát, mintegy kétharmadát ez a szféra szolgálja, mert ez a legnépesebb. A vallások minden fajtája jelen van. Ebbe a szférába is elküldi Isten misszió szellemeit.

3.szféra:

Troposzféra felső szint, 16 km-es magasságig. A purgatórium felső szintje. Meleg otthon, pihenőhely és tanulóhely. Ez már a bárányfelhők, fátyolfelhők szférája. A szellemek tudják, hogy a rossz az rossz, a jó az jó, nem kapkodnak a földi javak és a testi örömök után. Haláluk után csendes pihenőhely, sokszor fedve van előlük hibáik, tévedéseik addig, míg meg nem erősödnek. A szellemek innen még reinkarnációra kényszerülnek. A szférában minden egyszerő, tiszta, nagyobb mővészi szépségeket itt még nem lehet megtalálni. Egyszerő életmód, kevéssel való megelégedés, a szegénység, mint életkeret kezd a szellemeknek kívánatos lenni. Kezdik megtanulni a kötelességeket, és arra törekednek, hogy jó úton járjanak A szféra anyaga még mindig földies, innen kerülnek ki a szerény, dolgos emberek, a jó családapák, az egyszerő, becsületes emberek. A 3.szféra szellemei a testetöltésig terjedő utolsó időszakokban élnek, de ez még itt szükséges vezeklési törvény alatt áll. Csak a jók szellemei és a rendszerint még egy utolsó testetöltés után mennek át szabadon a 4.szférába (győrőjébe) Itt a szellemeknek már természetes az imádkozás, és az, hogy Istent szolgálják.

Növény és állatvilág az első három szférában:

Az evolúció törvénye a szellemek minden gondolatát, érzését és cselekedetét formába öltözteti. Ezek veszik körül a szellemeket állatok és növények formájában.
Az 1.szférában vannak – fluidikus formában – mint az ott élő szellemek gondolatai, érzései a vérengző vadállatok, valamint halált okozó mérgező növények formájában.
A 2.szférában vannak a fluidikusan azok a ragadozó állatok, melyek már nem támadják meg az embert, valamint a rovarok, férgek, hüllők.
A 3.szféra alsó szintjén vannak fluidikusan azok a növények, melyek állatok táplálására alkalmasak. A 3.szféra középszintjén szintén vannak fluidikusan a táplálékul szolgáló növények, valamint a megszelídíthető álatok és háziállatok.
A 3.szféra felső szintjén vannak fluidikusan a gyógynövények.
Az állatok megölése a törvény elleni bőn! A vágóhidakon kimondhatatlan félelemmel és gyötrődéssel múlnak ki az állatok. Minden ilyen kínos gyötrődéssel kimúlt állat húsával az ember magához vonzza bőnének büntetését. A húsevés megbosszulja magát, nemcsak az ember testében betegségek alakjában, de lelki erőiben is. Ezért aki teheti, az állati élet megszüntetésével előállított ételektől tartózkodjék – mondja a Kegyelem törvényvilága. Ez a vegetáriánus eszme kozmikus megvilágítása a „Kegyelem törvénye” által.

4.szféra

Légkörtan szerint a sztratoszféra kb. 24 km magasságáig terjed a légkörben. A menny előcsarnoka, a szépség a 4. szférában kezdődik. Itt a szellemek egy utolsó próbával teljesen elszakadnak a földi fogalmaktól és belenövekednek az isteni törvénybe. A vallás fogalmai itt megtisztulnak a külső alakiasságtól. Itt a szellem nem azért engedelmeskedik a törvénynek, mert nem akar összetőzésbe kerülni vele, hanem azért mert lelkének meggyőződésévé vált. Ebben a szférában készülődnek a szellemek, hogy belépjenek Isten országába, a békesség honába, ahonnan nincs fájdalma visszatérés, hacsak nem az áldozatkész szeretetben. Itt már nem vonzza a szellemeket a reinkarnáció törvénye, a körforgás törvénye nem létezik többet a számukra. A szellemek önkéntes vállalkozásai innen a testetöltések – szeretet hozzátartozóért, áldozatként, esetleg magasabb fokozat eléréséért, vagy pedig a rosszal szemben megerősödésért. A 4. szféra a föld igazságának a szellemesített hazája. Itt már jelen van a szépség, a jóság, Istenbe vetett hitük itt már tudássá válik. A 4.szféra szellemei a 2.szférának eszményesített, ragyogó állapota. A 4.szféra ragyogást visz a 2. szférába, sok szellem megy a 2.szférába segíteni. Fontos dolog tudni, hogy a 2.szféra szellemei legalább a kétharmad részét teszik ki a földön élő emberiségnek! A 4,szféra szellemeinek testetöltéskor át kell hatolni az előző három szférán, és ezeknek a szféráknak az anyagát magára kell vennie, hogy a föld természetével kapcsolódjék. Sokan gyógyítani, tanítani jönnek le a földre.
Innen született le: Memer, Hahnemann, Mathei, Frank Ágoston (növénytan, gyógyító tudományok)

5. szféra:

Ózonszféra alsó szint, kb. 45 km magasságig.
Sejtelmesen szép szféra, itt minden új színt, új formát nyer, leheletkönnyővé lesz itt minden. A bőnbocsánat szférája, itt tudja meg a szellem, hogy mennyit tudott a tévedéseiből helyrehozni, és mennyit bocsátott meg neki az Úr. Eddig a fájdalom – csalódás, a vér -könny, születés – halál, viszontlátás – búcsúzás, Dicsőség – szégyen, hatalom – nyomorúság egymást váltotta fel, míg végül a szellem az 5. szférában ébred fel. Ebben a szférában van a szellem első halvány visszaemlékezése a paradicsomi állapotokra, ahonnan kiszakadtunk 15 milliárd évvel ezelőtt!

Itt a szellem már tudja, hogy az egyéni igazságnak el kell tőnnie Isten igazságában, a szellem igazsága átalakul áldozatos szeretetté. A szellem itt tudja megérteni a bőnbocsánatot, a mesze múlt nyitva áll előtte, és veszély nélkül tudja nézni letőnt életeit, ő is megbocsát, feloldozza ellenségeit, és ő maga is a törvény munkásává, irányítójává válik. Ebben a szférában válik a szellem igaziból szellemé!

Mivel ez a hely a tanulásnak, pihenésnek és a felfelel fejlődésnek a szférája, és így gyakorlati munka alig van, ennélfogva a szféra lakói, hogy tettekben is tevékenykedhessenek, az alsó szférákban munkálkodnak, mégpedig a 3.szférában fejtenek ki nagyobb tevékenységet, mivel érzésileg inkább ide kapcsolódnak. A szeretetmunkában fáradozók innen nyernek támogatást, ha hitükkel segítséget kérnek.

Az 5.szférából született le:
Colombus Kristóf, Galilei, Newton,
Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, Wagner, kik a magasabb zenét, a szférák hangjait a földre hozták.
Shakespeare, Milton, Schiller.
Itt a szépség tökéletes, mert szellemileg tiszta. A testetöltés innen a földre áldozat!

6. szféra:

Ózonszféra felső szint, kb. 85 km magasságig tart.
Ismét hangos, ragyogó élet. Diadalmas mennyei élet szférája. Az ózonszféra azért oszlik két részre, mert egy csodálatos kozmikus jelenség két szintre osztja. Az ózonszféra közepén 45 km magasságban minden Földről felhatoló bármilyen hangtünemény, pl. atomrobbanás hangja, visszahajlik a Földre. A 6.szférába a diadalmas mennyei szférába már semmiféle zavaró hangtünemény nem tud felhatolni a Földről. Az igazság ismerete, a szabadság korlátlan hatalma, a szeretet lángolása határtalan cselekvési vággyal tölti el a szellemeket. A tudásvágy, ismeretszomj, cselekvési vágy hatalmas erővel sarkallja őket. Dolgoznak előbb az alsóbb szférákon és később testetöltve, a földi életben jelennek meg mint emberek, mindig a legnehezebb helyeken. Innen született le:
Gandhi, Schweitzer Albert, Assisi Szent Ferenc, Teréz Anya, Pater Pio, Parahamansza Jogananda.

ők fáklyahordozói egy eljövendő jobb kornak, szenvedéssel, megvetéssel, gúnnyal és kínos halállal. Áldozati bárányok kellenek – nem „Isten haragját” kiengesztelni – hanem a gonosz erejét megtörni! Nagyon sok névtelen szellem születik le, a legtöbben ismeretlenek, akik nem keresik saját dicsőségüket. Tőrnek, szenvednek és inkább vértanú halált halnak, amikor egy nehéz küldetés után visszatérnek szellemi hazájukba a 7. szférába jutnak!

Minden népnek, minden nemzetnek voltak és vannak ilyen kimagasló szellemi nagyjai, akik nem keresik a saját dicsőségüket, hasznukat, előnyeiket. Sőt, ha rendelkeznek is földi előnyökkel, minden gondolkodás nélkül odadobják azokat, hogy másoknak hasznára legyenek. A szellemi vezetők szférája

7. szféra:

a légkörtan szerinti ionoszféra és exoszféra a Földet körülvevő legmagasabb légkörben. Ebben a világosságban minden látható, ami a Földön történik.

Négy mennyei szintre oszlik:

– őrangyalok
– magasabb őrszellemek
– nemzeti géniuszok
– és a Föld vezérlő géniusza szféráira.

A Föld viszonylatában: Isten országa.
Alacsonyabb szellemek számára épp oly láthatatlan, mint a földi emberek számára a szellemek. Itt várják be egymást a duál – szellemek.
Ezen a szférán túl már nem lehet széttörten, különváltan élni, csak az örök duállal szellemben egyesülve. (Fontos megjegyzés, hogy ezen a szinten szakadtak szét a szellemek, amikor lejöttek a Földi szférába, és végig kellett járniuk az összes szférát. Nagyon hosszú út volt lefelé, de még hosszabb a felfelel vezető út!)
A Földtől számítva a három alsó szféra a föld természetét mutatja, a negyedik átmeneti erők világa a Nap többi bolygóinak légkörébe, az ötödik szféra a Vénusz középső életelvével rokonjellegő, a hatodik szféra átmenet a Vénusz magasabb és a Jupiter alsóbb életelvéhez, a hetedik a Jupiter magasabb légköréhez és a Nap szférájához

A 7.szféra nemcsak a földről és a föld szféráiból jövő szellemek, hanem a jupiterszellemek, sőt a napszellemek elosztó és tartózkodóhelye is ez.

Ennek a szférának a sugárzása hajtja és köti össze a nap bolygóinak egész szellemi világát, olyan interplanetáris nagy állomás ez, ahol mint semleges területen mindennek, és mindenkinek keresztül kell haladnia, mielőtt a Nap szféráiba jutna. Innen valamennyi bolygóra lehet „útlevelet”, minősítési fluidokat kapni. Itt már nincs a szellemnek éteri teste, nincs külön törvényt követő természete. Itt a szellem saját erőiben, fluidjaiban él, melyekből a saját akaratából olyan alakot formálhat, amilyen a saját ízlésének megfelel.

– a duálok találkoznak és egyesülnek.
– Családi egyesülések. Itt mindazok a szellemek találkoznak, akiket nem testi, hanem szellemi szeretet főzött össze.
– Oktatási hely A magasabb szellemek a napkörökből tanítják itt a szellemeket, akik előkészülnek a 5. napkörbe való belépésre.
– Igazak és jók szférája, akik mielőtt a napkörbe lépnének, a földön missziót vállalnak.
– Védőszellemek. Ebből a szférából kap mindenki, aki a földön születik, védőszellemet, akinek őt vezetni kell.
– Itt vannak azok a szellemek, akik mind embriószellemek csak kis botlást követtek el, akik-e botlásukat a földön rövid inkarnációban gyerekként levezekelhették, ezért ezt a szférát a gyermekek és angyalok szférájának is nevezhetjük.

Szellemtani alapok – A kegyelem törvényvilága alapján – Karsay István összeállításából

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon