"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Az utolsó óra munkásaihoz III. 1939
Az utolsó óra munkásaihoz III. 1939

Az utolsó óra munkásaihoz III. 1939

Az utolsó óra munkásaihoz III. 1939

Szellemi tanítások Pál beszélő médium útján. Budapest, 1933–1941

Az utolsó óra munkásaihoz I. 1933; II. 1937; III. 1939; IV. 1941

Az utolsó óra munkásaihoz. Szellemi tanítások Pál beszélő médium útján. Budapest, 1933–1941. Szellemi Búvárok Egyesülete (Általános ny.) (Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. Nyomdája, Szepes és Urbányi Könyvnyomda, Urbányi Könyvnyomda). 286 + [2] p.; 326 + [2] p.; 274 + [2] p.;[2] + 383 + [1] p. Első kiadás. A négykötetes spiritiszta mű témájában a harmincas évek Magyarországának egyik legismertebb és legkeresettebb alapműve volt; spirituális tanácsok sorozata, amelyet spiritiszta szeánszok leírása élénkít, a magyar életből vett számos probléma felsorakozásával.

Az utolsó óra munkásaihoz Pál beszélő médium útján

III. Kötet

Hatások és ellenhatások

Előszó

Az utolsó óra munkásainak ez a harmadik kötete szerves összefüggésben van az első két kötet tartalmával úgy, hogy az itt következő tanítások az előző két kötetben foglaltak folytatásaiul tekintendők. Az e kötetben közölt szellemnyilatkozatok pedig egymással szervesen összefüggő egészet képeznek, minélfogva a bennük foglalt ismeretek és fejtegetések teljesen és hiánytalanul csak úgy érthetők meg, ha az olvasó megtartja a közlemények sorrendjét, annál is inkább, mert csaknem mindegyikben hivatkozás történik az előzőkben előadottakra. E tanítások általános tendenciája nyilvánvalóan az, hogy a látható dolgok mögötti világ alapos megismertetése mellett leszoktassa a szellemhívők táborának egy jelentékeny részét arról a szinte babonává erősödött hiedelméről, amely szerint minden legkisebb földi dologban is szellemek beavatkozását vélik felfedezni. Ez a sok spiritistánál megrögzött téves hiedelem nagyon kényelmes általánosító mód ugyan arra, hogy az ember magáról az erkölcsi felelősséget könnyűszerrel elhárítsa – mert aki így gondolkodik, az hovatovább odajut, hogy minden rosszat a szellemek rovására hajlandó elkönyvelni, s ezáltal magát a lelkiismeret vádoló szava előtt tisztára mossa – azonban így éppen attól az áldástól esik el, amelyet a spiritizmus nyújt a lélek számára, amikor azt a saját hibáinak megismerésére tanítja, hogy tőlük megszabadulhasson.